en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2003
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2002/03. Som avstämningsdag beslutades den 24 november
2003, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 27
november 2003.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Till ordinarie revisorer omvaldes George Pettersson och nyvaldes Helene
Willberg. Till revisorssuppleanter nyvaldes Fredrik Westin och Bernhard
Öhrn. Samtliga valda är auktoriserade revisorer, anställda vid KPMG
Bohlins AB.

Nästa rapport

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2003/04, avseende
perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 15
december 2003.

Stockholm den 19 november 2003

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf
Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00070/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00310/wkr0001.pdf Årsredovisning 2002/2003


PDF PDF

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma onsdagen den 19 november 2003 klockan 17.00,
Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Lokalerna öppnas
för registrering klockan 16.00. Registrering måste ha skett senast
klockan 17.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den
av VPC AB (“VPC”) förda aktieboken söndagen den 9 november 2003 (på
grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast
fredagen den 7 november 2003), dels anmäla sitt deltagande till bolaget
senast klockan 16.00 fredagen den 14 november 2003 under adress Svolder
AB, Box 70431, 10725 Stockholm.
Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37
78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen info@svolder.se.
Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat
aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas
samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas
före bolagsstämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera
aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd
senast fredagen den 7 november 2003 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation
enligt §13 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som
skall väljas av bolagsstämman;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
14. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att
bolagsstämman skall besluta att utse nomineringskommitté;
15. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund om
att besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
och en revisionskommitté;
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen;
17. Stämman avslutas.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,25 SEK per aktie för
räkenskapsåret 2002/2003. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 24
november 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning sändas ut genom VPCs försorg torsdagen den 27
november 2003.

Frivillig likvidation
Enligt Svolders bolagsordning skall fråga om likvidation av bolaget
prövas vid varje ordinarie bolagsstämma. För att beslut om likvidation
skall vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer
än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.

Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen
rekommenderar bolagsstämman att fatta beslut om att bolaget skall
fortsätta sin verksamhet. Aktieägare som representerar 32 procent av
samtliga aktier i bolaget, har underrättat styrelsen att de kommer att
rösta i enlighet med styrelsens rekommendation. Styrelsen har dock med
beaktande av 13 kap. 2 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag
för frågan om prövning av om bolaget skall träda i frivillig
likvidation.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant
beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel
av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag
anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte
bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls
till Patent- och registreringsverket (PRV), som utser bolagets
likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och
verkställande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar för
avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar därefter via PRV
på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats,
skall styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin
förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna
redovisning skall revideras samt framläggas för aktieägarna på en
bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets
tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och
när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas
till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat
tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag
avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och
framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman skall fatta beslut om
ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning
är bolaget upplöst.

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor
del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor
osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra
utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av
underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av
samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och
utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden
under vilken försäljning skall ske. Om ett antal negativa faktorer
samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken
också skall belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än
det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsearvode
Aktieägare som representerar 42 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå
omval av Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin
Kronstam och MatsOla Palm till ordinarie styrelseledamöter. Nämnda
aktieägare kommer även att föreslå att styrelsearvodet skall utgöra 510
000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande mellan de
ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Förslag till val av revisorer och revisorsuppleanter
Aktieägare som representerar 42 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att – för
tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet – föreslå George Pettersson
(omval) och Helene Willberg (nyval) till revisorer, med Fredrik Westin
(nyval) och Bernhard Öhrn (nyval) som revisorssuppleanter. Samtliga
föreslagna är auktoriserade revisorer, anställda vid revisionsbolaget
KPMG Bohlins AB.

Sveriges Aktiesparares Riskförbunds förslag angående nomineringskommitté
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att stämman skall utse
en nomineringskommitté bestående av från bolaget fristående ledamöter
vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för
de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Stockholm i oktober 2003

Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00730/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00730/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter
försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier
motsvarande 4,9 procent av aktiekapitalet och 2,5 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 8 oktober 2003
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav om 1 000 000 aktier i Semcon AB.

Stockholm den 4 juli 2003
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00680/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00680/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II

Aktuell rapportperiod: 1 december 2002-28 februari 2003 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2002-28 februari 2003 (6 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen
i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet föll 24,0% till 32,00 SEK per aktie.
· Börskursen (B) sjönk 30,6% till 29,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 17,0%.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 7,9%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -129,7 (-41,0) MSEK,
motsvarande -10,10 (-3,20) SEK per aktie.
· Substansvärdet den 18/3 var 31,30 SEK och börskursen 30,00 SEK.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer