VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE I SVOLDER AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014

Svolders valberedning kommer till årsstämman den 20 november 2014 att lämna följande förslag till styrelseledamöter för verksamhetsåret 2014/2015.

Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Mats Andersson, Fredrik Carlsson, Rolf Lundström och Johan Qviberg samt att nyvälja Viveka Ekberg. Caroline Sundewall har undanbett sig omval. Till ny styrelseordförande föreslås Fredrik Carlsson.

Viveka Ekberg har tidigare bland annat varit VD på PP Pension Försäkringsförening, VD på PP Pension Fondförsäkring AB, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, inom ledande befattningar på Brummer & Partners, chef för SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden. Hon har bland annat styrelseuppdrag i CAG Group AB, Estea AB, Forex Bank AB, SPP Livförsäkring AB, SPP Spar AB samt Stiftelsen Affärsvärlden.

Fredrik Carlssons övriga uppdrag redogörs på Svolders hemsida: http://svolder.se/bolagsstyrning/styrelse/

Caroline Sundewalls kommentar till valberedningens förslag att byta styrelseordförande:

"Svolder har under de fem år jag haft förmånen att arbeta i styrelsen utvecklats väldigt väl. Ett systematiskt och gediget analytiskt arbete ligger bakom den framgång som VD Ulf Hedlundh och hans kollegor uppvisar i att placera i mindre och medelstora företags aktier.

Det har varit en klar styrka att ha den röstmässigt största ägaren Provobis ägare Rolf Lundström som en aktiv och engagerad ledamot i styrelsen samt under det senaste året även den kapitalmässigt största ägaren Investment AB Öresunds närstående Johan Qviberg. 

Under det senaste halvåret har jag utökat min uppdragsportfölj med tre styrelser i noterade företag (Cloetta, Hemfosa och Cramo), i Cloetta som ordförande. Carl Bennet-ägda Lifco siktar på notering, och där är jag ordförande i revisionsutskottet. Därutöver arbetar jag i styrelserna för medlemsägda Södra Skogsägarna och Mertzig Asset Management.

Därför är det ett bra tillfälle att, om stämman 20 november så beslutar, lämna över stafettpinnen som Svolders ordförande till min styrelsekollega Fredrik Carlsson som under sitt första år i styrelsen hunnit lära känna bolaget väl".

Stockholm den 9 september 2014

SVOLDERS VALBEREDNING

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), ordförande i Valberedningen, 031-771 37 50
Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande och sammankallande)


PDF PDF