Långsiktiga investeringar i svenska småbolag

Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag med fokus på noterade svenska småbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1993.

Bolaget består av sex anställda placerade i centrala Stockholm. Svolder bildades i juni 1993.

Affärsidé & Mål

Svolders affärsidé är att med en noggrann analys investera i attraktivt värderade noterade svenska småbolag. Vi gör det långsiktigt och fokuserat för att skapa värde till våra aktieägare.

Målet är att långsiktigt skapa en totalavkastning som klart överstiger småbolagsmarknaden där vi strävar efter att uppvisa en utdelningstillväxt.

Investeringsfilosofi

Vårt fokus ligger på aktiv förvaltning av aktier inom segmentet småbolag på den svenska aktiemarknaden. När vi säger småbolag, menar vi företag med börsvärden på upp till 20 miljarder SEK. Om en aktie i portföljen presterar exceptionellt bra och stiger över den satta gränsen kommer vi inte att sälja enbart av den anledningen.

Bolag Svolder investerar i

När det kommer till bolag som Svolder väljer att investera i, ligger tyngdpunkten på bolag med en lång historik av lönsam tillväxt och god kassaflödesgenerering. Det indikerar att dessa företag framgångsrikt kan driva och expandera sina verksamheter över tiden. En sund balans mellan vinst, kassaflöde och utdelning är avgörande. Det är essentiellt att bolagen har en stabil finansiell grund för att klara normal tillväxt med egna medel. Bolagen ska genomsyras av sunt företagande och ha en god företagskultur. Ägande och ledning av bolagen spelar också en viktig roll. Svolder tenderar att favorisera bolag med kunniga och stabila ägare samt kompetent ledning, vilket ger förtroende för bolagets förmåga att hantera utmaningar och möjligheter effektivt.

Fokus ligger på:

Svolder har en öppen inställning till branscher och sektorer, det viktiga är att företagen uppfyller de kriterier som Svolder har satt upp för att säkerställa en hållbar och lönsam portfölj.

När det gäller aktieutdelning, är det en viktig komponent i bolagsurvalet. Det är dock viktigt att skilja mellan utdelningsandel, utdelningsnivå och utdelningstillväxt. Utdelning är den mest naturliga formen av ekonomisk kompensation till ägarna, vilket indikerar ett sund och långsiktigt perspektiv på aktieägarvärde.

Bolag Svolder inte investerar i

Å andra sidan undviker Svolder att investera i företag som helt och hållet är beroende av forskning inom ny teknik eller medicinska innovationer. Svolder saknar expertisen att korrekt värdera dessa bolag. Svolder undviker också olönsamma bolag, de som kräver stora omstruktureringar eller de som helt enkelt inte betalar någon utdelning. Ytterligare bolag som Svolder undviker är företag vars framgång kan påverkas mycket av politiska beslut eller andra regleringar. Företag med stora cykliska inslag anses också riskfyllda, särskilt om deras balansräkningar inte är robusta eller om de inte har en marknadsledande position.

Svolder undviker företag:

Förvaltningsarbete och portföljkonstruktion

I förvaltningsarbetet och portföljkonstruktionen jobbar Svolder med en koncentrerad portfölj och ett aktivt urval av aktier. Den innehåller vanligtvis inte fler än 25 innehav. Portföljen är inte bunden till något specifikt index och skapas utan strikta krav på riskspridning enligt modern portföljteori. I stället byggs portföljen utifrån de enskilda bolagens egenskaper och värderingar med en analyshorisont på minst tre år. Under denna period görs prognoser för centrala företagsvariabler. Utöver finansiell analys görs även kvalitativa bedömningar för varje bolag.

En stor del av arbetet för aktieförvaltarna går till möten med befintliga och potentiella portföljbolag. Syftet är att förstå bolagen bättre, upprätthålla en dialog och samla information i enlighet med gällande regelverk.

Svolders ägararbete

Aktivt ägande är en central del av vår investeringsstrategi, med målet att skapa långsiktig substansvärdestillväxt för våra aktieägare. För att uppnå detta strävar Svolder efter att vara en stabil och långsiktig ägare, vilket innebär att vi inte säljer våra innehav så länge bolagen utvecklas enligt plan och värderingen är rimlig.

Vi värderar nära relationer med de bolag vi investerar i, deltar aktivt i bolagsstämmor och strävar konsekvent efter att vara en del av bolagens valberedningar. Med insikten om att varje företag vi investerar i är unikt, anpassar vi vår strategi efter varje enskilt bolags specifika förutsättningar och behov.

Svolder stödjer särskilt initiativ i våra portföljbolag som:

För varje bolag i vår portfölj tilldelas en dedikerad förvaltare som spelar en nyckelroll i att främja långsiktigt värdeskapande.

Allt detta reflekterar vårt åtagande att inte bara vara passiva ägare, utan att proaktivt sträva efter att maximera värdet och den långsiktiga tillväxten för de företag vi äger. Vi tror att denna investeringsstrategi gynnar både de bolag vi investerar i och våra aktieägare.