Svolderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Svolderaktien

Allmänt om aktien

Noteringsplats

Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).

Aktiefördelning

    2023-12-31
AktieslagAntal% av totala antalet aktierAntal röster% av totala rösterna
A4 982 5684,949 825 68033,8
B97 417 43295,197 417 43266,2
TOTALT102 400 000100,0147 243 112100,0

Aktieinformation

   
Aktiens namnSvolder ASvolder B
KortnamnSVOL ASVOL B
ISIN-kodSE0017161441SE0017161458
Handelspost1 aktie1 aktie
Röstvärde10 röster per aktie1 röst per aktie

Aktiekapitalets utveckling

   Aktiekapital, MSEKAntal Aktier
1993-06-22Bolagsbildning 323 200 000
1996-12-16Fondemission 1:1 646 400 000
2001-01-18Fondemission 1:1 12812 800 000
2017-12-14Aktiesplit 2:1 12825 600 000
2022-01-14Aktiesplit 4:1 128102 400 000

Totalavkastning

Totalavkastningen beräknas på jämförbart sätt som hos reinvesterade index och fonder, dvs att utbetald utdelning återinvesteras vid utdelningstillfället i underliggande tillgångsslag. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet

Nyckeltal per aktie

22/2321/2220/2119/2018/19
Substansvärdeförändring, SEK−6,00-12,2033,406,20-0,60
Utbetald utdelning, SEK0,900,630,550,540,50
Summa substansvärdeförändring, SEK−5,10-11,6034,006,70-0,10
Kursutveckling (B-aktien), SEK2,90-21,0039,807,801,30
Utbetald utdelning, SEK0,900,630,550,540,50
Totalavkastning, SEK3,80-20,4040,308,301,80
Resultat efter skatt, SEK−5,10-11,6034,006,70-0,10
Substansvärdeförändring, %−10,5-17,693,020,8-2,1
Utbetald utdelning, %1,60,91,61,81,6
Summa substansvärdeförändring, %−8,9-16,794,622,6-0,4
Kursutveckling (B-aktien), %5,4-28,0113,128,54,8
Utbetald utdelning, %1,70,81,51,91,9
Totalavkastning, %7,1-27,2114,630,46,7
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning
Svolderaktien (B),%7,0-27,6115,830,97,1
Substansvärdet, %−9,0-16,995,822,8 -0,1
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), %0,3-28,351,621,79,7
SIX Return Index (SIX), %10,0-21,046,716,92,8
Substansvärde, SEK51,2057,3069,5036,0029,80
Aktiekurs (B-aktien), SEK56,9053,9775,0035,2027,40
Substansvärderabatt (-)/premium (+), %11,0-5,87,9-2,2-8,0
Utdelning, SEK 1)1,000,900,630,550,54
Direktavkastning, %1,81,70,81,62,0
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2)102,4102,4102,4102,4102,4

Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs och utdelning, till hela tiotal ören.

1) Avser respektive verksamhetsår. För 2022/2023 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2022/2023 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 102 400 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 4:1 i januari 2022.

Utdelning & utdelningspolicy

Svolders utdelningspolicy lyder: ”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader. Policyn strävar efter att uppnå god långsiktig utdelningstillväxt. Utdelningspolicyn förutsätter att utdelningsbara medel finns samt att starkt negativa effekter för bolaget inte uppstår genom utdelningen.”

Omstämpling av aktier

Enligt Svolders bolagsordning har aktieägare möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier. Motivet för detta beslut är främst att underlätta för A-aktieägare att omsätta sina aktier, då likviditeten i B-aktien är betydligt högre. Omstämpling av aktier är frivillig.

Anmälan skall göras hos såväl Svolders styrelse som hos kontoförande institution, vanligen svensk bank eller fondkommissionär. Aktierna kommer att vara låsta under handläggningstiden, och kan exempelvis ej avyttras i normal börshandel.

Aktieägare som önskar omstämpla sina aktier kan rekvirera handlingar samt instruktioner för detta hos bolaget:

Svolder AB (publ)

Box 704 31
107 25 Stockholm
Telefon: 08-440 37 70
E-post: info@svolder.se