Revisorer & revisionsutskott

Revisorer & Revisionsutskott

Revisorer

Enligt bolagsordningen ska det utses två revisorer med två suppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2023 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor fram till och med nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis som huvudansvarig tillsvidare.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Helena Kaiser de Carolis
Järfälla, född 1971.
Auktoriserad revisor.

Vald sedan 2020.

Revisionsutskott

Svolders revisionsutskott utgörs av hela styrelsen. Styrelsens uppfattning är att denna typ av frågor, i varje fall för bolag av Svolders storlek och verksamhetsinriktning, bäst behandlas av hela styrelsen. Styrelsen upprättar årligen en instruktion för Revisionsutskottets arbetsuppgifter m.m. Styrelsen träffar årligen bolagets revisorer utan att bolagets ledning medverkar. Dessutom har styrelsens ordförande haft löpande kontakter med revisorerna under verksamhetsåret 2022/2023.