Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2021

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2020) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2021 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 11 maj 2021 och består av valberedningens ordförande Christoffer Lundström (StrategiQ Capital AB / Familjen Lundström), Ludwig Malm (Förvaltnings AB Magnentus / Magnentus Capital AB / Magnus Malm), Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 18 november 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till:

Valberedningen
Svolder AB (publ)
Box 70431
107 25 Stockholm