Fyra ledamöter i Svolders valberedning

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

Valberedning 2024

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2023) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2024 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 13 maj 2024 och består av valberedningens ordförande Christoffer Lundström (Familjen Lundström / StrategiQ Capital AB), Ludwig Malm (Förvaltnings AB Magnentus / Magnentus Capital AB / Magnus Malm), Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 15 november 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till: Valberedningen Svolder AB (publ) Box 70431 107 25 Stockholm