Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2018) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2019 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 16 maj 2019 och består av valberedningens ordförande Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), Andreas Hofmann (Investment AB Öresund), Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 19 november 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till:

Valberedningen
Svolder AB (publ)
Box 70431
107 25 Stockholm