Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2020

I enlighet med beslut vid årsstämman 2019 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2019) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2019 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 15 maj 2020 och består av valberedningens ordförande Christoffer Lundström (StrategiQ Capital AB/Rolf Lundström), Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB), Johan Hilding (Familjen Hilding) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 16 november 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till:

Valberedningen
Svolder AB (publ)
Box 70431
107 25 Stockholm