Svolders substansvärde publiceras veckovis

Substansvärde


Källa: Svolder och Infront.
Per senaste delårsrapport 2024-05-31.
Totalavkastningen beräknas på jämförbart sätt som hos reinvesterade index och fonder, dvs att utbetald utdelning återinvesteras vid utdelningstillfället i underliggande tillgångsslag.

application/xls iconSvoldersubstansvardehistorik

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.