Särskild vikt vid tydlig ägarstyrning och god affärsetik

Hållbarhet

Svolders affärsidé är att med en noggrann analys investera i attraktivt värderade noterade svenska småbolag. Vi gör det långsiktigt och fokuserat för att skapa värde till våra aktieägare. Bland dagens innehav finns flera bolag där vi varit ägare under lång tid samt har engagemang och närhet till de bolag vi äger. Svolder har alltid sett innehavsbolagens förutsättningar att bidra till hållbar utveckling som ett grundläggande kriterium i investeringsprocessen och vi är övertygade om att hållbarhet är en viktig komponent för ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

Svolders styrelse har fattat beslut om ett internt ramverk som sätter riktlinjerna för hur Svolder ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare. Dessa ramverk inbegriper en uppförandekod, placeringspolicy samt visselblåsarpolicy.

Svolder ser dock behovet att etablera tydligare riktlinjer och rapportering, både för vårt eget agerande och för våra innehavs. Det arbetet har påbörjats under det gångna räkenskapsåret 2022/2023 och kommer vidareutvecklas under det kommande året.

Hållbarhet vid investeringar och i ägarstyrning

Svolders största påverkan på, men också möjlighet att bidra till, hållbar utveckling är i rollen som aktiv ägare i våra innehavsbolag. Mot denna bakgrund utgör hållbarhetsperspektivet en integrerad del i Svolders bolagsanalyser och ägaragendor.

När vi går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar vi också ansvar för att driva ett aktivt och systematiskt ägararbete. Vi deltar på bolagsstämmor, i valberedningar och i dialog direkt med bolagen. I vårt ägararbete utgår vi från vår ägaragenda och våra prioriterade ägarfrågor. Det är respektive innehavsbolags styrelse och företagsledning som ansvarar för ett väl integrerat hållbarhetsarbete. Särskild vikt läggs vid att våra bolag har tydlig ägarstyrning och god affärsetik, ett väl integrerat hållbarhetsperspektiv samt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

I den analys som vi gör inför varje investering bedöms hur väl bolaget hanterar hållbarhetsfrågor. För att kunna göra en rimlig bedömning av ett bolags hållbarhetsarbete och utöva inflytande, måste Svolder ha en kunskap om respektive bolagsverksamhet och hållbarhetsrelaterade frågor. I analysprocessen identifieras och beaktas för varje potentiell investering inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta hållbarhetsfaktorer. De mindre bolagen, där vårt fokus ligger, är ofta underanalyserade. Det är samtidigt vår styrka, att bygga ett informationsövertag. Vi gör det genom årsredovisningar och kvartalsrapporter och dyker djupt ner i finanserna för inte bara företaget i fråga, utan dess konkurrenter och branschen som helhet.

Internt hållbarhetsarbete

Svolder har också en direkt påverkan på hållbar utveckling genom det som sker i vår egen interna organisation. Vi är fem medarbetare på kontoret i Stockholm. Hållbarhetsarbetet omfattar alla relevanta aspekter men fokuserar främst på att vara en ansvarsfull arbetsgivare, arbeta med mångfald, minska vår miljö- och klimatpåverkan samt affärsetik. Givet den aktiva ägarrollen ska Svolder vara ett föredöme och arbeta proaktivt med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Med endast fem anställda, arbetandes i en kontorslokal, så är Svolders direkta miljö- och klimatpåverkan begränsad. Åtgärder för att förbättra bolagets miljöarbete ses trots detta löpande över. Vi ser att vår egen största miljöpåverkan är energianvändning i vår lokal, tjänsteresor samt resursförbrukning. Vår lokal värms upp med fjärrvärme, samt att vi har ett fossilfritt elavtal (årsförbrukning cirka 4 200kWh). För att undvika resor i tjänsten sker många av våra externa möten digitalt. Tjänsteresor sker med tåg när så är praktiskt möjligt och under det gånga verksamhetsåret 2022/2023 har vi gjort 26 tjänsteresor, varav 7 med flyg. Bolaget har inga tjänstebilar. Vi har ett avtal med ett återvinningsföretag för bättre hantering av kontorets avfall och returpapper.

Svolder har en liten organisation och informell organisationsstruktur. Personalfrågor hanteras löpande med respekt för den enskilde medarbetaren och under beaktande av gällande regelverk. En kvinna och fyra män arbetar i organisationen. Styrelsen består av sex ledamöter, två kvinnor och fyra män.

Bolagets etiska policy har till syfte att på ett övergripande sätt ange efter vilka grundvärderingar och på vilket sätt styrelsearbetet i Svolder ska bedrivas. Den har till uppgift att beskriva hur styrelsen ska utöva sitt uppdrag på ett för alla aktieägare önskvärt etiskt och ansvarsfullt sätt.

Svolder strävar efter att investera i företag vilka har förutsättningar för att delta i hållbar utveckling samt som kan bidra till god ekonomisk avkastning för Svolder.

Samtliga anställda i Svolder omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning hos bolaget. Detta innebär att det inte är tillåtet att handla i Svolderaktien 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Styrelsen har även antagit en visselblåsarpolicy, och visselblåsning ska ske till bolaget styrelseordförande. Svolder arbetar i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning, vilket beskrivs närmare i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 2022/2023 på sidorna 58–63.

I årsredovisningen 2022/2023 förekommer på ett flertal ställen information som är av särskild vikt i samband med frågor rörande hållbarhet. Svolders affärsidé, mål och investeringsfilosofi anges i särskilt avsnitt på sidorna 18–20.

Identifiering och hantering av hållbarhetsrelaterade risker

Svolders materiella hållbarhetsrisker och värdeskapandemöjligheter finns i innehavsbolagen vilka ansvarar för att hantera dessa inom ramen för sina respektive verksamheter. Bolagets mest väsentliga identifierade risker omnämns i årsredovisningen 2022/2023 not 17 på sidorna 80–81.

Organisation och ansvar

Svolders styrelse ansvarar för formulering av bolagets mål och strategi, formerna för utövande av det aktiva ägandet, samt de grundläggande hållbarhetsprinciperna. Hållbarhetsarbetet utvärderas löpande inom ramen för verksamheten i stort. Uppföljning och beslut rörande hållbarhetsarbetet sker årligen vid ett styrelsemöte, samt vid behov. VD har det övergripande ansvaret för bolagets direkta och indirekta hållbarhetsarbete samt för att integrera hållbarhetsaspekten i analys- och ägarprocesserna. Bolagsansvarige gör hållbarhetsanalysen för respektive innehavsbolag.

Etiska värdegrunder för bolagets verksamhet och förvaltning

Svolder investerar i bolag som bedöms kunna bidra till bolagets mål om god avkastning. Svolders uppfattning är att en genomtänkt strategi för miljö och etikfrågor i normalfallet är en förutsättning för att bygga och bevara starka företag och varumärken. Bäst förutsättningar att uppnå långsiktigt god avkastning och värdeökning uppstår i företag vars handlingar följer gällande lagstiftning, konventioner, börsregler etc., samt när hänsyn tas till miljö och etik. Svolder tar hänsyn till dessa frågor dels som ett naturligt led i samband med sin analysprocess, dels som ägare.

Om händelser skulle inträffa som innebär brott mot lagar eller gängse etiska principer i ett aktieinnehav, krävs öppen och adekvat information från det berörda bolaget. Likaså att åtgärder vidtas, så att brottet eller händelsen inte återupprepas. Svolder kan i egenskap av ägare agera påtryckare för aktiv förbättring, likaså kan ett innehav säljas av denna anledning. VD informerar styrelsen om sådana händelser inträffar och vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas.

Fastställd av styrelsen i mars 2023

application/pdf iconSvolders hållbarhetsrapport 2021/2022 återfinns i årsredovisningen 2021/2022 på sidorna 54-56

Hållbarhet i praktiken

Historiskt har vi alltid lagt stor vikt vid att ha en helhetssyn på hållbarhet. Vi är övertygade om att den verkliga kraften i hållbarhet kommer fram när den integreras med företagens strategier. Vi anser att de mest betydelsefulla förändringarna sker när företag inte enbart talar om hållbarhet, utan också demonstrerar hur de omsätter det i praktiken.

För att ge dig en inblick i hur de företag vi investerar i arbetar med dessa frågor, har vi skapat en särskild flik för varje bolag på vår webbplats. Klicka här för att komma till vår aktieportfölj och välj sedan fliken ”Hållbarhet i praktiken” under respektive bolag för att se deras arbete och framsteg inom hållbarhet.