Bolagsstyrning

Svolder är ett publikt svenskt aktiebolag och regleras därmed dels av svensk lagstiftning främst genom aktiebolagslagen, dels av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter som föreskriver tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolagsstyrningsstruktur

 

Koden gäller för alla svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det finns två reglerade marknader i Sverige, Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Svolder tillämpar Koden sedan årsstämman 2009.

Svolders tre beslutsorgan består av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Dessa står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Aktieägarnas kontrollorgan är revisorerna. Vid bolagsstämman utser aktieägarna en styrelse och revisorer. Styrelsen är ytterst ansvarig för Svolders organisation och förvaltning. Hela styrelsen utgör revisionsutskott och inom styrelsen finns ett särskilt ersättningsutskott. Styrelsen tillsätter verkställande direktör. Revisorerna ska på uppdrag av bolagsstämman granska årsredovisningen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret. Svolders valberedning föreslår styrelseledamöter och revisorer för val vid bolagsstämman.

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2021/2022 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2021/2022) på sidorna 61-66

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2020/2021 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2020/2021) på sidorna 61-66

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2019/2020 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2019/2020) på sidorna 61-66

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2018/2019 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2018/2019) på sidorna 55-60

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2017/2018 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2017/2018) på sidorna 55-60

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2016/2017 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2016/2017) på sidorna 52-57

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2015/2016 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2015/2016) på sidorna 50-55

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2014/2015 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2014/2015) på sidorna 46-51

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2013/2014 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2013/2014) på sidorna 42-47

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2012/2013 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2012/2013) på sidorna 42-47

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2011/2012 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2011/2012) på sidorna 38-43

application/pdf iconBolagsstyrningsrapporten 2010/2011 utgör en integrerad del i förvaltningsberättelsen (ÅR 2010/2011) på sidorna 38-43

application/pdf iconBolagsstyrningsrapport 2009/2010

 

Väsentliga externa regelverk

 • Aktiebolagslagen
 • Redovisningslagstiftning
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning

 

Väsentliga interna regelverk och riktlinjer

 • Bolagsordning
 • Styrelsens uppförandekod och arbetsordning
 • Instruktion för styrelsens revisionsutskott
 • VD-instruktion
 • Placeringsinstruktion
 • Behörighetsinstruktion
 • Attest- och utanordningsinstruktion
 • Utdelningspolicy
 • Etisk policy (hållbarhet)
 • Informationspolicy
 • Behörighetsinstruktion
 • Riktlinjer för bestämmande av ersättning- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 • Pensions- och försäkringspolicy