Årsstämma 2023

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 november 2023 klockan 17.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.  

VD:s anförande vid årsstämman 2023

Fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor

application/pdf iconProtokoll från årsstämman 2023

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2023

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2023

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2023

application/pdf iconPoströstningsformulär till årsstämman 2023

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2022/2023

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till Svolders årsstämma 2023

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

application/pdf iconStyrelsens ersättningsrapport 2022/2023

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier