Personuppgiftshantering

Allmänt

På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur Svolder AB (publ), 556469-2019 (”Svolder”) samlar in, använder, delar och lagrar information om dig. Denna information gäller endast behandlingen av personuppgifter på denna webbplats samt vid beställning eller prenumeration av tryckt finansiell information.

Personuppgiftsansvarig

Vi månar om din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter. Svolder är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ner.

Personuppgifter och Svolders behandling

Om du mejlar oss till info@svolder.se, måste du lämna personuppgifter såsom namn och e-postadress för att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig.

För att prenumerera på finansiell information samt pressmeddelanden digitalt måste du ange din e-postadress under fliken Prenumerera via e-post. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter (namn, e-postadress, adress) som lämnas under fliken Beställ/avbeställ tryckta rapporter används för att hantera utskick av tryckt finansiell information. För hantering av tryckt informationsmaterial behandlar vi även nämnda personuppgifter från Euroclear Sweden AB:s aktieägarregister.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

Svolder samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

Rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med en intresseavvägning som rättslig grund. Vi bedömer att vårt intresse av att förse dig med den information du i förväg begärt eller vill prenumerera på, samt vårt intresse av att kunna tillhandahålla vår webbplats till dig när du frivilligt valt att besöka den, överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Detta särskilt då de personuppgifter vi behandlar om dig är av begränsad omfattning och inte utgör känsliga personuppgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet om Svolder är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer som Svolder anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Svolder.

Svolder lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Svolder sparar dina personuppgifter till dess att du själv väljer att avsluta din prenumeration av våra löpande utskick av informationsmaterial. Lagrade personuppgifter och e-postkorrespondens i samband med ställda frågor och kommentarer raderas efter det att ärendet anses som avslutat.

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när du lämnat ditt samtycke för en viss behandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilket du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Sådan begäran om ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till:
Svolder AB (publ),
Box 704 31,
107 25 Stockholm.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss när vi stödjer vår behandling på samtycke eller avtal. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor rörande Svolders behandling av personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@svolder.se.