Personuppgiftshantering

Svolder AB (publ), 556469-2019 (”Svolder”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats samt vid beställning eller prenumeration av tryckt finansiell information.

Svolder månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Personuppgifter och Svolders behandling

Under fliken Kontakta oss, måste du lämna personuppgifter såsom namn och e-postadress för att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig.

För att prenumerera på finansiell information samt pressmeddelanden digitalt måste du ange din e-postadress under fliken Prenumerera via e-post. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter (namn, e-postadress, adress) som lämnas under fliken Beställ/avbeställ tryckta rapporter används för att hantera utskick av tryckt finansiell information. För hantering av tryckt informationsmaterial behandlar vi även nämnda personuppgifter från Euroclear Sweden ABs aktieägarregister.

Personuppgifter (namn, e-postadress, adress, personnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde) som lämnas vid anmälan till bolagsstämma används för att administrera bolagsstämman och upprätta röstlängden.

Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer som Svolder anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Svolder.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

Svolder samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet om Svolder är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Svolder lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Svolder sparar dina personuppgifter till dess att du själv väljer att avsluta din prenumeration av våra löpande utskick av informationsmaterial. Lagrade personuppgifter och e-postkorrespondens i samband med ställda frågor och kommentarer raderas efter det att ärendet anses som avslutat.

Om du har frågor rörande Svolders behandling av personuppgifter eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@svolder.se. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Svolder. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till: Svolder AB (publ), Box 704 31, 107 25 Stockholm.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.