Enkelhet och tydlighet

Riktlinjer & Policys

Att arbeta hos och för Svolder ska vara enkelt och självklart. Våra policydokument är utformade med fokus på tydlighet och tillgänglighet, så att varje medarbetare snabbt kan hitta och förstå dem. Svolders företagskultur kännetecknas av integritet, en tydlig etisk kompass och en prestigelös attityd. På Svolder prioriterar vi en kultur där respekt för varandra och våra samarbetspartners står i centrum, och där vi tar fullt ansvar för våra handlingar. Denna kombination säkerställer att våra styrdokument inte enbart är riktlinjer på papper, utan faktiska vägvisare för hur vi ska agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Genom denna kultur och vägledning är ambitionen att ständigt upprätthålla och förstärka Svolders ställning som transparent och ansvarstagande.

Visselblåsning

Svolder har satt upp tydliga regler och riktlinjer som säkerställer att företaget agerar på ett ansvarsfullt sätt och alltid följer gällande lagar. Målet är att skapa en företagskultur där öppenhet värderas högt.

För att stödja denna kultur har Svolder infört en policy där medarbetarna uppmuntras att rapportera eventuella problem eller misstankar om oegentligheter. Det viktigaste med denna policy är att den skyddar de som rapporterar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Uppförandekod

Svolder arbetar enligt de lagar och förordningar som finns, men vi har även egna regler och beslut som styr hur vi gör saker. För att göra det enkelt för alla att förstå våra regler har vi skapat en “Uppförandekod för Svolder”. Denna kod innehåller de viktigaste dokumenten om hur vi beter oss och fattar beslut. Vi är medvetna om att saker kan förändras över tid, så vår uppförandekod kan uppdateras när det behövs, beroende på förändringar i vårt företag eller i vår omvärld.

Informationspolicy

När det gäller informationspolicyn prioriterar Svolder öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet i sitt externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR). Även om kvalitet är en nyckelfaktor, bör informationen även vara kostnadseffektiv. Varje styrelseledamot, baserat på sin expertis och tillgänglig information, ska bidra till informationens kvalitet. Detsamma gäller för anställda som hanterar ekonomisk information. Informationen ska presenteras på ett sätt som är enkelt och tydligt för mottagaren, samtidigt som den lever upp till de krav och förväntningar som råder på marknaden. Den fullständiga informationspolicyn finns tillgänglig på Svolders hemsida.

Insiderinformationspolicy

Samtliga anställda hos Svolder omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning inom bolaget. Detta innebär att det inte är tillåtet att handla i Svolders aktie 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller bokslutskommuniké. Dessa riktlinjer gäller även för de anställdas innehav i kapital- och pensionsförsäkringar. Svolder upprättar även insiderförteckningar när insiderinformation identifieras i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (MAR). Detta regleras i en särskild upprättad insiderinformationspolicy.