Årsstämma 2015

Kommuniké från årsstämman, fullständig kallelse, fullmakt samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2015

application/pdf iconKommuniké från Svolders årsstämma 2015

application/pdf iconKallelse till årsstämman 2015

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2015

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2014/2015

application/pdf iconRevisionsberättelse 2014/2015

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2015

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2015

application/pdf iconRevisors yttrande enligt 8 kap § 54 aktiebolagslagen 2015

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen