Årsstämma 2018

Kommuniké, fullständig kallelse samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2018

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2018

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2018

application/pdf iconFullmakt till Svolders årsstämma 2018

application/pdf iconSvolders årsredovisning 2017/2018

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2018

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till fastställande av riktlinjer av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2018

application/pdf iconRevisorns yttrande enligt 8 kap § 54 aktiebolagslagen 2018

application/pdf iconStyrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen