Årsstämma 2020

VD:s anförande vid årsstämman 2020

Kommuniké, Fullständig kallelse samt bilagor:

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2020

application/pdf iconKommuniké från årsstämman 2020

application/pdf iconFullständig kallelse till årsstämman 2020

application/pdf iconFullmakt till årsstämman 2020

application/pdf iconPoströstningsformulär till årsstämman 2020

application/pdf iconSvolder årsredovisning 2019/2020

application/pdf iconValberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2020

application/pdf iconStyrelsens underlag för frågan om prövning huruvida bolaget ska träda i frivillig likvidation

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

application/pdf iconStyrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

application/pdf iconUtvärdering av ersättning till ledande befattningshavare enligt punkten 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning

application/pdf iconRevisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ledande befattningshavare har följts

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

application/pdf iconStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen