BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2003-31 augusti 2004 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på att värdepappersportföljen har värderats till verkligt värde. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom i slutet av rapporten. ·Periodens redovisade resultat (12 mån) var 67,7 (5,4) MSEK, motsvarande 5,30 (0,40) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 12,8%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per aktie. · Börskursen (B) gick upp 20,9%, justerat för utdelning, till 44,40 SEK per aktie. · Såväl småbolagsindex CSX som generalindex AFGX steg med 16,4% (exkl utdelningar). · Substansvärdepremien uppgick på bokslutsdagen till 0,2%. · Substansvärdet den 17/9 var 46 SEK och börskursen 45,30 SEK. · Utdelningsförslag 2,40 (2,25) SEK per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT20940/wkr0010.pdf Hela rapporten


wkr0010.pdf wkr0010.pdf