Kommuniké från Svolders årsstämma 2019

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 19 november 2019. Stämman hölls på Grand Hôtel i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. De fullständiga förslagen finns fortsatt tillgängliga på Svolders webbplats.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 2,15 SEK per aktie för räkenskapsåret 2018/2019. Som avstämningsdag beslutades torsdagen den 21 november 2019, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg tisdagen den 26 november 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018/2019 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg, Anna-Maria Lundström Törnblom och Johan Qviberg. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2019/2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedning ska utses i enlighet med valberedningens förslag, med tillägg att det kan adjungeras en ledamot utan rösträtt som representant för det mindre aktieägarna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2019/2020, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 10 december 2019.


Kommuniké från Svolders årsstämma 2019 Kommuniké från Svolders årsstämma 2019