SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2012/2013

Delårsperiod: 1 september 2012–28 februari 2013 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2012–28 februari 2013 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 199,4 (72,3) MSEK, motsvarande 15,60 (5,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,5%, justerat för utdelning, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 13,0%, justerat för utdelning, till 60,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,0%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,0 (124,5) MSEK, motsvarande 15,10 (9,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,7%, till 76,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 21,2%, till 60,00 SEK per aktie.
 
8 mars 2013
– Substansvärdet var 76 SEK per aktie och aktiekursen 60 SEK.

Fastställd ny utdelningspolicy:
"Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader."

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Inga

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, Tribona och Acando
Minskat: Beijer Alma, Hakon Invest och B&B TOOLS


Hela rapporten Hela rapporten