Svolder Delårsrapport 3

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2003 (3 mån) Delårsperiod: 1 september 2002-31 maj 2003 (9 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 9. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Substansvärdet steg 2,5% till 32,80 SEK per aktie. · Börskursen (B) var oförändrad 29,50 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX ökade 7,4% (exklusive utdelningar). · Substansvärderabatten var på balansdagen 10,2%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 10,1 (-83,4) MSEK, motsvarande 0,80 (-6,50) SEK per aktie. · Substansvärdet den 6/6 var 34,60 SEK och börskursen 29,50 SEK. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: Nolato, Frontec, Beijer Electronics och Micronic Negativa: Telelogic, Beijer Alma, Axis och XPonCard Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Trelleborg, Munters och JM Sålt: SSAB, LGP Telecom och Bure Equity Denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas och där förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som istället följer årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 9. Avvikelserna rör framför allt de individuella aktieinnehavens bokförda värden och påverkan på resultatet, som enligt IAS - till skillnad mot ÅRL - grundas på marknadsvärden. Skillnaden på portföljnivå är emellertid marginell i denna delårsraport. I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. "Den aktuella rapportperioden" eller"tremånadersperioden" avser perioden 1 mars-31 maj 2003. Värden för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod. Stockholm den 11 juni 2003 Svolder AB (publ) Ulf Hedlundh Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf