Svolder har förvärvat A-aktier i Elos Medtech AB

Svolder AB (publ) har per den 2 december 2019 förvärvat 297 946 A-aktier i Elos Medtech AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 1 258 946 aktier, fördelat på 297 946 onoterade A-aktier samt 961 000 B-aktier. Detta motsvarar 15,6 procent av aktiekapitalet och 21,9 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat A-aktier i Elos Medtech AB Svolder har förvärvat A-aktier i Elos Medtech AB