Delårsrapport 1 september – 30 november 2001 (3 månader)

DELÅRSRAPPORT 1 september-30 november 2001 (3 månader) Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. UTFALL UNDER PERIODEN (3 MÅNADER) · Substansvärdet steg 7,4%, inklusive utdelning, till 62,90 SEK per aktie. · Börskursen (B) föll 7,7%, inklusive utdelning, till 62,50 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX steg 10%. · Substansvärdet den 14/12 var 62 SEK och börskursen 65,50 SEK. · Substansvärderabatten var på balansdagen 0,6%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,1 (-268,8) MSEK, motsvarande 4,50 (-21,00) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: Nolato, Micronic, LGP Telecom, Axfood och Boss Media Negativa: BTS, Beijer Electronics och JC Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Micronic, Beijer Electronics, LGP Telecom och Finnveden Sålt: LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE Industrier, KMT och Utfors Bolagets verksamhetsår 2001/2002 omfattar tiden 1 september 2001-31 augusti 2002. Tidsperioden 1 september-30 november 2001, benämns nedan "den aktuella rapportperioden" eller "tremånadersperioden". Den aktuella rapportperioden har varit mycket turbulent på världens aktiemarknader. September inleddes mycket svagt, vilket senare också förstärktes av terrorhandlingarna i USA. Mot slutet av månaden började dock en förbättring att skönjas, och kursutvecklingen under resten av tremånadersperioden blev mycket stark. Åter igen har det kunnat noteras att placerarna genomfört en betydande sektor rotation. För de under det senaste ett och ett halvt året ratade aktierna inom telekom-, IT- och övriga tjänstesektorer blev kursutvecklingen nu den motsatta. Nämnda sektorer har haft en mycket stark kursutveckling under rapportperioden, sannolikt förstärkt av att en del placerare haft så kallade korta positioner (sålda men ej ägda aktier), vilka det blivit nödvändigt att täcka. Aktier i branscher med stabilare vinstutveckling, och som dittills under 2001 haft en god utveckling - främst konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovårdsaktier - har relativt sett tappat betydligt i den senaste kapplöpningen om placerarnas gunst. Under den aktuella rapportperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD sjunkit 1,7 procent. De stora internationella börserna har vanligen haft en något negativ utveckling, medan börser med stort inslag av framför allt teknikaktier utvecklats mycket väl. Den amerikanska teknikbörsen Nasdaq steg exempelvis 7,2 procent under tremånadersperioden, medan det mer generellt inriktade Dow Jones Industriindex föll 1,0 procent. På den svenska börsen förstärks framför allt de anglosaxiska börsernas kursmönster. Detta hänger samman med att dessa länders placerare i turbulenta tider oftast söker sig åter till hemmamarknaderna, vilka bedöms som mindre riskfyllda, samt att inte minst Ericssonaktien har en större rörlighet än dominerande aktier på andra börser. Detta förhållande utvecklades i Svolders årsredovisning. Affärsvärldens Generalindex steg under tremånadersperioden med 5,6 procent. Den svenska småbolagsmarknaden, med ett stort inslag av IT- och telekomföretag, förstärktes hela 10,0 procent (CSX). Efter en period av svaghet under sommaren återhämtade sig den amerikanska dollarn och nådde under den aktuella rapportperioden nya höjder. Den svenska kronan utvecklades i nivå med övriga större valutor. Den allt mer expansiva amerikanska penningpolitiken har kompletterats med omfattande finanspolitiska åtgärder. Penningmarknadsräntorna har följaktligen på senare tid sjunkit betydligt. Däremot har de långa obligationsräntorna stigit under november. Sammantaget har avkastningskurvan, som beskriver räntenivåer för olika löptider, därför blivit ännu brantare under tremånadersperioden än tidigare. Detta visar på att obligationsmarknaderna tror på framtida ekonomisk återhämtning och möjligen även på sikt ökad inflation. Dessa för aktiemarknaderna så centrala faktorer har först på senare tid återskapat framtidstron bland många placerare, även om de synliga effekterna på företagsvinster, ledande indikatorer och konsumentförtroende ännu är få. Stigande börskurser är dock normalt en av de mest betydelsefulla indikatorerna på framtida konjunkturförbättringar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.pdf Hela Rapporten


bit0001.pdf bit0001.pdf