KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 19 november 2009. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens eller valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2008/2009. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 24 november 2009, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg fredagen den 27 november 2009. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008/2009 års förvaltning. Frivillig likvidation Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation. Styrelse Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf Lundström samt nyvälja Caroline Sundewall och Peter Norman till styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Karin Kronstam till styrelseordförande. Valberedning Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande ska kontakta de större aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, jämte styrelsens ordförande, utgöra en valberedning. Valberedningens sammansättning ska offenliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Information om valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.se). Valberedningen skall fullfölja de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Beslut om ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget presenterades i kallelsen och har funnits tillgängligt på Svolders hemsida. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen. Nästa rapport Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2009/2010, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2009. Stockholm den 19 november 2009 Styrelsen


wkr0011.pdf wkr0011.pdf