Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 18 november 2021, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2022:

Christoffer Lundström (Familjen Lundström / StrategiQ Capital AB)
Ludwig Malm (Förvaltnings AB Magnentus / Magnentus Capital AB / Magnus Malm)
Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB)
Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande)

Christoffer Lundström har utsetts till ordförande i valberedningen.

Svolders årsstämma kommer att hållas den 17 november 2022. Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till:

Valberedningen
Svolder AB (publ)
Box 70431
107 25 Stockholm

Stockholm den 13 maj 2022
Valberedningen i Svolder AB (publ)
Frågor kan ställas till: Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande 031-18 12 00


Svolders valberedning utsedd Svolders valberedning utsedd