KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 21 november 2007. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 8,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2006/2007. Som avstämningsdag beslutades den 27 november 2007, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC:s försorg den 29 november 2007.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006/2007 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Karin Kronstam, Mats Guldbrand, Rolf Lundström och Christer Dahlström till ordinarie styrelseledamöter. Vidare nyvaldes Eva-Lotta Kraft, född 1951. Eva-Lotta Kraft har arbetat i ledande befattningar inom bland annat Siemens-Elema, Alfa Laval och AGA. Hon är för närvarande styrelseledamot i Morphic Technologies AB, Munters AB, AB Ångpanneföreningen samt Samhall AB. Årsstämman valde Karin Kronstam till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse de auktoriserade revisorerna Catarina Ericsson och Magnus Svensson Henryson vid Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisorer samt de auktoriserde revisorerna Peter Nilsson och Christina Asséus Sylvén till revisorssuppleanter. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Valberedning
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att senast under maj månad 2008, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer representerande de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningens sammansättning skall publiceras i anslutning till delårsrapporten för de första nio månaderna av räkenskapsåret 2007/2008.

Beslut om styrelsebemyndigande
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12.000.000 kronor, motsvarande 1.200.000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2007/2008, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2007.

Stockholm den 21 november 2007

Styrelsenwkr0049.pdf wkr0049.pdf