Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av Acando AB's nyligen genomförda apportemission har antalet aktier och röster ökat i bolaget (se Acandos pressmeddelande 2014-07-31). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav per 2014-07-30 om 500 000 A-aktier och 8 475 957 B-aktier motsvarar efter denna förändring 9,8 procent av röstetalet och 8,6 procent av antalet aktier i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF