Delårsrapport I 1 september – 30 november 2002 (3 månader)

Delårsrapport I 1 september-30 november 2002 (3 månader) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Substansvärdet steg 3,1%, justerat för utdelning, till 42,20 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 1,7%, justerat förutdelning, till 42,50 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX steg 6,1%. · Substansvärdet den 13/12 var 38 SEK och börskursen 40 SEK. · Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,8%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 16,9 (58,1) MSEK, motsvarande 1,30 (4,50) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: LGP Telecom, Telelogic, Axis och Beijer Electronics Negativa: Semcon, NeoNet, Micronic, Beijer Alma och Readsoft Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Karo Bio, Höganäs, NeoNet och Nolato Sålt: LGP Telecom, BTS Group, Readsoft och Geveko Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell redovisningspraxis (IAS39), som ännu inte tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på aktieportföljen, som enligt IAS - till skillnad mot ÅRL - grundas på marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då återförda tidigare nedskrivningar (reverseringar) enligt ÅRL skapat ett nytt nedskrivningsbehov. I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. "Den aktuella rapportperioden" eller" tremånadersperioden" avser perioden 1 september- 30 november 2002. Värden för den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf