Svolders substansvärde 2022-01-14: 66 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 76,57 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 111,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 69 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under föregående vecka genomfördes en aktiesplit 4:1 (uppdelning av aktier), varigenom totala antalet aktier i Svolder ökade från 25 600 000 till 102 400 000.

Under kalenderåret 2021 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 68 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 37 respektive 39 procent.


Svolders substansvärde 2022-01-14: 66 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-01-14: 66 SEK per aktie