Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000

Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 10,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. * Substansvärdet steg 57,1%, inklusive utdelning, till 224,20 SEK per aktie. * Börskursen (B) steg 37,7%, inklusive utdelning, till 165 SEK. * Jämförelseindex CSX steg under motsvarande sexmånadersperiod 73,2%1). * Substansvärdet den 10/3 var 247 SEK per aktie och börskursen 176 SEK. * Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 26%. * Periodens resultat (6 mån) var 251,9 (0,8) MSEK, motsvarande 39,40 (0,10) SEK per aktie. 1) Se kommentar kring CSX uppbyggnad. Stora bidragsgivare till substansvärdet (6 mån) Positiva: Frontec, Information Highway, PartnerTech, AcadeMedia och Karo Bio Negativa: Haldex och NIBE Större förändringar i aktieportföljen (6 mån) Köpt: Munksjö, Frontec, Hexagon, Gunnebo, och Finnveden Sålt: Information Highway, Eldon, Arkivator, Sardus och Karo Bio RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING 6 mån 6 mån 12 mån rullande 1/9 2000 1/9 1998- 1999 1/3 1999- 1999- 28/2 29/2 29/2 2000 MSEK SEK/akie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie Mottagen 1,1 0,20 0,7 0,10 30,4 4,80 utdelning mm Förvaltningskostn -5,3 -0,80 -5,0 -0,80 -13,1 -2,00 ad Realiserat 256,1 40,00 5,2 0,80 271,4 42,40 resultat aktier Redovisat 251,9 39,40 0,9 0,10 288,7 45,10 resultat Orealiserat 234,9 36,70 -108,6 -17,00 331,4 51,80 resultat Lämnad utdelning 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50 Substansvärdeförä 541,2 84,60 -53,3 -8,30 674,5 105,40 ndring Substansvärde 1435,2 224,20 815,1 127,40 1435,2 224,20 (UB) Nedan presenterad portföljinformation avser främst perioden 1 december 1999-29 februari 2000 (nedan "period 2" eller "tremånadersperioden"). För information kring verksamhetsårets tidigare tremånadersperiod hänvisas dessutom till föregående delårsrapport. Benämningen "rapportperioden" avser verksamhetsårets första sex månader, och presenteras på sidorna 1, 7 och 8. Perioden runt millennieskiftet har präglats av starkt varierande börsklimat på världens börser. Världsindex har varit stillastående, mätt i USD, under de senaste tre månaderna. De dominerande amerikanska och engelska börserna har fallit 6-8 procent. Den japanska har samtidigt uppvisat endast 2 procents tillväxt om hänsyn tas till den försvagade valutan. Förutom England har de europeiska börserna, och i synnerhet de nordiska, däremot haft en mycket stark kursutveckling. Affärsvärldens Generalindex steg exempelvis 38 procent under denna tidsperiod. Drivkraften bakom detta är kurstillväxten för ett flertal telekomkoncerner, men också en dramatisk ytterligare uppvärdering av Internet, media- och telekomrelaterade företag. Den amerikanska ekonomin fortsätter att uppvisa stark tillväxt. Några betydande inflationstendenser har ännu inte kunnat noteras. Trots det har den amerikanska centralbanken vidtagit allt mer åtstramande penningpolitiska åtgärder. Obligationsräntorna, som under det senaste halvåret stigit betydligt, har däremot åter sjunkit den senaste månaden. Det europeiska ränteläget har den senaste tremånadersperioden fortsatt att stiga, såväl vad gäller penningmarknads- som obligationsräntor. Trots det höjda ränteläget har aktier i tillväxtföretag haft en mycket stark kursutveckling, medan företag i mer traditionella verksamheter fått vidkännas svagare aktiekurser. Detta är ett internationellt mönster och noteras särskilt i USA där den teknikorienterade NASDAQ-börsen successivt noterat allt högre värden, medan de bredare indexen försvagats. Förväntningarna kring ny tekniks förmåga att förändra företagande och samhällsutveckling är mycket högt uppskruvade. Valutatrenden med stigande amerikansk dollar och engelskt pund samt försvagad euro relativt den svenska kronan har fortsatt under de tre senaste månaderna. Den japanska yenen har däremot försvagats efter en mycket kraftig värdeökning sedan sommaren 1998. Var i utlandet de svenska företagen har sin verksamhet, eller till vilken region de exporterar, blir allt mer väsentligt för aktieurvalet. De svenska småbolagen, mätt enligt CSX, har under period 2 stigit med hela 47 procent, och överträffar därmed den samlade svenska börsutvecklingen (AFGX) med nästan 10 procentenheter. De höga tillväxttalen beror på ett mycket stort intresse för aktier i framförallt IT-företag, men under februari har även bioteknikföretag efterfrågats i mycket stor utsträckning av aktiemarknaden. Portfölj- och kursutveckling Svolders substansvärde steg under period 2 med 33 procent. Bolagets B- aktie steg samtidigt med 20 procent. Den s k substansvärderabatten var på balansdagen 26 procent. Sett i ett historiskt perspektiv är rabatten i dagsläget hög. Substansvärdetillväxten avvek därmed kraftigt negativt mot CSX. Övervikt av verkstads-, handels- och skogsaktier samt undervikt av IT-företag har varit negativ för den relativa värdeutvecklingen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf