KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nedan redovisas det väsentliga beslut som fattades på Svolders extra bolagsstämma den 13 juni 2013. Stämman hölls i Hotell Anglais lokaler i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens förslag såsom de presenterats i kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Stockholm den 13 juni 2013
Styrelsen 


PDF PDF