KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 22 november 2006. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,75 SEK per aktie för verksamhetsåret 2005/2006. Som avstämningsdag beslutades den 27 november 2006, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC:s försorg den 30 november 2006.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005/2006 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Guldbrand, Karin Kronstam, Rolf Lundström och MatsOla Palm. Vidare nyvaldes Christer Dahlström, född 1943. Christer Dahlström är arbetande styrelseordförande i Priveq Investment samt styrelseledamot i Heba Fastighets AB, Semcon AB, Scandinavian Photo m fl.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Karin Kronstam till ny styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att senast under maj månad 2007, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer representerande de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningens sammansättning skall publiceras i anslutning till delårsrapporten för de första nio månaderna av räkenskapsåret 2006/2007.

Beslut om styrelsebemyndigande
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12.000.000 kronor, motsvarande 1.200.000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2006/2007, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 12 december 2006.


Stockholm den 23 november 2006

Styrelsen


wkr0007.pdf wkr0007.pdf