Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER 1 september 2001-31 augusti 2002 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL) baseras i stället på lägsta värdets princip. I bokslutskommuniké och delårsrapport presenteras redovisningsinformation i sammandrag. Till följd av gjorda nedskrivningar i aktieportföljen är denna information vid detta tillfälle identisk för de två redovisningsmetoderna och upprepas därför inte. I bolagets årsredovisning för 2001/2002 kommer däremot de båda metoderna att presenteras i sin helhet. · Substansvärdet föll 24,6%, inklusive utdelning, till 43,10 SEK per aktie. · Börskursen (B) föll 33,6%, inklusive utdelning, till 44,00 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX föll 9,6% (justerat för utdelning). · Substansvärdet den 20/9 var 37,00 SEK och börskursen 38,00 SEK. · Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 2,1%. · Periodens redovisade resultat (12 mån) var -194,9 (-483,1) MSEK, motsvarande -15,20 (-37,70) SEK per aktie. · Utdelningsförslag 2,25 (3,50) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: Axfood, Hexagon och G&L Beijer Negativa: LGP Telecom, Nolato, Beijer Electronics, TurnIT, Semcon och Dimension Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Köpt: Telelogic, Axis, Nolato, Ballingslöv och LGP Telecom Sålt: Axfood, LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE och JC Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser verksamhetsåret 2001/2002 samt en del som belyser den senaste tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2002 ("den aktuella rapportperioden"). Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8. Denna bokslutskommuniké belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell redovisningspraxis (IAS39) som ännu inte tillämpas i Sverige där redovisningen istället följer årsredovisningslagen (ÅRL). Avvikelserna rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på aktieportföljen, som enligt IAS - till skillnad mot ÅRL - grundas på marknadsvärden. I bokslutskommuniké och delårsrapport presenteras redovisningsinformation i sammandrag. Till följd av gjorda nedskrivningar i aktieportföljen är denna information vid detta tillfälle identisk för de två redovisningsmetoderna och upprepas därför inte. I bokslutskommunikén förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. Värden för verksamhetsåret respektive den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8. Nedgången på världens aktiemarknader, som tog sin början i mars år 2000, har nu pågått i över 30 månader. Det gångna verksamhetsåret har präglats av en stark negativ trend, även om vissa perioder haft en mera positiv utveckling. Världsindex MSCI sjönk med 18,2 procent mätt i USD under tolvmånadersperioden, medan den amerikanska teknologibörsen Nasdaq noterade en nedgång med 27,2 procent. Den svenska börsen, mätt som Affärsvärldens generalindex, redovisade en likartad utveckling och föll med 28,8 procent. Småbolagsindex, CSX föll däremot mindre, -11,6 procent. Aktier inom tillväxtorienterade sektorer som telekommunikation, media och informationsteknologi har noterat de kraftigaste kursfallen under verksamhetsåret. Detta trots en upphämtning under hösten och vintern 2001 - då placerare sålde aktier i mera stabila branscher, såsom konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovård - till förmån för aktier inom TIME-sektorn. I inledningen av 2002 blev sektorutvecklingen den motsatta, samtidigt som aktier i industribolag började gå relativt starkt på förhoppningar om en bättre industrikonjunktur. Sedan början av mars har dock utvecklingen på Stockholmsbörsen varit entydigt negativ. Nedgången har varit bred och med undantag för råvarubolag och konsumentvarurelaterade aktier har samtliga branschindex fått vidkännas en negativ kursutveckling. Oro och tvivel över styrkan i den internationella konjunkturen och företagens vinstutveckling har kommit att prägla marknaden. Dessutom har flera av de största svenska börsbolagen tvingats hantera sina egna specifika problem. Redovisningsskandaler i USA, oro för nya terrorhandlingar samt krigshot i Mellersta Östern är andra faktorer som ytterligare spätt på det negativa marknadssentimentet. Sett över de senaste 12 månaderna har valutaförändringarna varit väsentliga. Alla ledande valutor har försvagats mot den svenska kronan - amerikanska dollarn med 10 och euron med 4 procent. Den svenska industrin har sålunda tappat i konkurrenskraft under denna tid. Centralbankerna i USA och Europa har, särskilt under den första delen av verksamhetsåret, fört en expansiv penningpolitik i syfte att stimulera den ekonomiska tillväxten. Räntorna i USA har kommit ner kraftigt både på den långa och korta sidan. Låga räntor gynnar aktier framför räntebärande placeringar. Bilden i Sverige är annorlunda, då räntorna i stort sett är på samma nivå idag som för tolv månader sedan. Detta speglar styrkan i den svenska hemmamarknaden och den ökade ekonomiska aktiviteten. I förlängningen borde detta verka som en positiv kraft för aktiemarknaden när väl världskonjunkturen vänder uppåt. Aktiekursutveckling Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 44,00 SEK. Under verksamhetsåret har aktien därmed fallit 33,6 procent inklusive utdelning. Aktien värderades på balansdagen med en premie om 2,1 procent i förhållande till substansvärdet. B-aktien har omsatts under samtliga börsdagar, med ett genomsnitt om ca 10600 aktier per handelsdag. Handeln i Svolders A-aktie är begränsad. Under verksamhetsåret omsattes genomsnittligen ca 330 aktier per börsdag. Enligt Svolders bolagsordning kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra detta genom anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget. Antalet aktieägare har ökat med ca 400 st till ca 8200, enligt senast offentliga aktiebok. I övrigt har inga betydande ägarförändringar skett under verksamhetsåret. Substansvärde och aktieportfölj På balansdagen uppgick Svolders substansvärde till 43,10 SEK per aktie, vilket motsvarar en nedgång under verksamhetsåret med 24,6 procent inklusive till aktieägarna betald utdelning. Detta är hela femton procentenheter sämre än utvecklingen för jämförelseindex CSX under motsvarande period om hänsyn tas till uppskattade mottagna utdelningar. Den främsta förklaringen är ett ofördelaktigt urval av industri- och IT- aktier samt en för hög andel av aktier inom telekommunikationssektorn. Nära tre fjärdedelar av de innehav som ingått i aktieportföljen under verksamhetsåret gav ett negativt substansvärdebidrag. Periodens största besvikelser var telekomaktierna LGP Telecom och Nolato tillsammans med industrihandelsföretaget Beijer Electronics. Tillsammans belastade dessa innehav substansvärdet med knappt 70 MSEK (5,50 SEK per Svolderaktie). Både Nolato och LGP Telecom var tidigt ute med kostnadsnedragningar och har dessutom via nyemissioner stärkt sin finansiella ställning. Bolagen är därför välpositionerade när marknaden för telekomutrustning återhämtar sig. Beijer Electronics redovisade en mycket stark inledning av föregående kalenderår, men har under slutet av 2001 och första delen av 2002 drabbats av vikande exportmarknader. Bolaget har stärkt produktprogrammet och utökat sin marknadsorganisation, vilket sannolikt bidrar till en bättre utveckling framöver. Bland det tiotal innehav som bidrog positivt till substansvärdet under verksamhetsåret är Axfood och Hexagon de viktigaste. Båda innehaven har avyttrats efter god kursutveckling. SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (12 mån) (Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-08-31, 791,6 MSEK eller 61,80 SEK/aktie) MSEK SEK/aktie Axfood 25,4 2,00 Hexagon 4,5 0,40 Summa två största 29,9 2,30 LGP Telecom -35,7 -2,80 Nolato -17,8 -1,40 Beijer Electronics -16,3 -1,30 TurnIT, inkl. TR -13,9 -1,10 Semcon -12,6 -1,00 Dimension -11,2 -0,90 Bure -11,0 -0,90 Frontec -10,0 -0,80 Summa åtta minsta -128,5 -10,00 Övriga aktier -86,6 -6,80 Aktier totalt -185,1 -14,50 Övrigt -9,8 -0,80 Värdeförändring före utdelning -194,9 -15,20 Under verksamhetsåret har aktier för brutto 364 MSEK förvärvats, varav Svolders deltagande i företrädesemissioner i Finnveden, Telelogic, Besthand och Nolato samt riktade nyemissioner i Readsoft, LGP Telecom och TurnIT sammanlagt står för 52 MSEK. Aktier för brutto 352 MSEK har sålts under motsvarande period. Till aktieägarna har lämnats utdelning om 44,8 MSEK för verksamhetsåret 2000/2001. Likvida medel, inklusive aktiehandelns oreglerade affärer, uppgick vid verksamhetsårets utgång till 32,8 MSEK, motsvarande 5,9 procent av bolagets substansvärde. Kommentarer till flertalet köp och försäljningar har löpande redovisats i Svolders delårsrapporter. Genomförda transaktioner kommer tillsammans med gällande portföljstrategi och inriktning att utförligt beskrivas i kommande årsredovisning. NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie1) Telelogic2) 4531000 39,1 8,60 Axis 1876000 36,6 19,50 Nolato3) 804100 34,3 42,30 Ballingslöv 407600 26,0 63,80 LGP Telecom4) 322600 24,1 65,70 1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den samlade köpe- skillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma aktieslag. 2) Telelogic omfattar även konvertering av förlagslån 2001/2005, motsvarande 515533 aktier. 3) Nolato inkl. 600000 aktier tecknade i företrädesemission. 4) LGP Telecom inkl. 50000 aktier tecknade i riktad nyemission. NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie1) Axfood 500000 73,4 146,90 LjungbergGruppen 473200 42,2 89,10 G&L Beijer 610000 40,3 66,10 NIBE 202000 37,5 185,50 JC 374800 18,9 50,30 1) Vid beräkning av försäljningslikviden per aktie beräknas denna utifrån det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma aktieslag. Utdelning I enlighet med Svolders utdelningspolicy - minst fem procent av bolagets utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna - kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att 2,25 (3,50) SEK per aktie lämnas i aktieutdelning. Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående substansvärde och en direktavkastning om 5,1 procent utifrån börskursen på balansdagen. Utdelningssänkningen är en följd av den negativa börsutvecklingen som medfört en nedgång i Svolders substansvärde. Händelser efter verksamhetsårets utgång Svolder har tecknat aktier motsvarande 1,8 MSEK i en företrädesemission i TurnIT. Nyemissionen fulltecknades och har i kombination med utförsäljningen av dotterbolaget Fiberdata därmed stärkt TurnITs finansiella ställning. Bolagsstämma och ekonomisk rapportering Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 november 2002 i Stockholm. Kallelse kommer att utsändas separat till aktieägarna omkring den 15 oktober. Årsredovisning distribueras i månadsskiftet oktober/november. Delårsrapport för perioden 1 september 2002-30 november 2002 publiceras den 18 december 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf