Kommuniké från Svolders årsstämma 2020

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 16 november 2020. Stämman hölls på IVA: Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. De fullständiga förslagen finns fortsatt tillgängliga på Svolders webbplats. VD’s anförande vid årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Svolders webbplats.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 2,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019/2020. Som avstämningsdag beslutades onsdagen den 18 november 2020, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg måndagen den 23 november 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019/2020 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg och Anna-Maria Lundström Törnblom samt nyvälja Johan Lundberg och Claes-Göran Lyrhem. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2020/2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedning ska utses i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2020/2021, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 11 december 2020.


Kommuniké från Svolders årsstämma 2020 Kommuniké från Svolders årsstämma 2020