KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 20 november 2008. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2007/2008. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 25 november 2008, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 28 november 2008.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007/2008 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Christer Dahlström, Mats Guldbrand, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf Lundström till ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman valde Karin Kronstam till styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att senast sex månader före årsstämman 2009, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om minskning av reservfond för överföring av eget kapital
Årsstämman fattade beslut om minskning av reservfonden med 192 000 000 kr för överföring till fritt eget kapital.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2008/2009, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2008.

Stockholm den 20 november 2008

Styrelsenwkr0003.pdf wkr0003.pdf