Byte av redovisningsprincip

Byte av redovisningsprincip Svolder distribuerar 2001-10-29 årsredovisningen för verksamhetsåret 2000/01. Bolaget presenterade 2001-09-20 i bokslutskommunikén för verksamhetsåret, att bolagets aktieinnehav hade värderats till marknadsvärden i stället för som tidigare till anskaffningsvärden. Bytet av redovisningsprincip innebär att aktieportföljens värdeförändring under en tidsperiod även framgår av resultaträkningen, oavsett om värdet realiserats eller inte. Redovisningen kommer därmed att följa aktiemarknadens kursrörelser i stället för i den utsträckning företagsledningen väljer att avyttra aktieinnehav. Den förändrade redovisningsprincipen avviker från årsredovisningslagen, men har stöd i EU:s 4:e och 7:e bolagsrättsliga direktiv. Avvikelsen har kommenterats i den av bolagets revisorer Thomas Thiel och George Pettersson lämnade revisionsberättelsen på följande sätt: "Som framgår av bolagets årsredovisning redovisas värdepappersinnehaven till marknadsvärde vilket är en avvikelse från årsredovisningslagen. Vi delar styrelsens uppfattning att denna avvikelse leder till en bättre redovisning av bolagets verksamhet." I övrigt avviker inte innehållet i revisionsberättelsen från en så kallad ren revisionsberättelse. Frågor med anledning av denna kommuniké besvaras av: Ulf Hedlundh, vd, 08-440 37 73 eller 070-940 37 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.pdf


bit0001.pdf bit0001.pdf