Delårsrapport 1

Delårsrapport I Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 8. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 67,3 (16,9) MSEK, motsvarande 5,30 (1,30) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 21,1%, justerat för utdelning, till 44,50 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 15,5 respektive 5,8%. · Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,5%. · Substansvärdet den 12/12 var 45 SEK och börskursen 46 SEK. Ytterligare information kan erhållas från: Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773 Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf