Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat erhållna teckningsrätter i denna företrädesemission. Svolder deltog den 2 juli 2002, tillsammans med övriga större aktieägare, likaså i en riktad nyemission i TurnIT. Då erhållna aktier var inte berättigade till teckning i nu genomförd företrädesemission, men föranledde offentliggörande genom flaggning. Svolders kapitalandel i TurnIT har därefter minskat genom den fulltecknade företrädesemissionen och utgörs för närvarande av 2 474 627 B-aktier, motsvarande 4,7 procent av aktiekapital respektive 2,9 procent av röstetalet i bolaget. Stockholm den 20 september 2002 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0002.pdf


wkr0002.pdf wkr0002.pdf