Svolder delårsrapport 3

Delårsrapport III Delårsperiod: 1 september 2003-31 maj 2004 (9 mån) Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2004 (3 mån) Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom i slutet av rapporten. Utfall delårsperioden (9 mån) · Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 117,5 (-102,7) MSEK, motsvarande 9,20 (-8,00) SEK per aktie. · Substansvärdet steg 22,2%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie. · Börskursen (B) steg 17,2%, justerat för utdelning, till 43,00 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 19,6 respektive 15,5% (exkl utdelningar). · Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 10,8%. Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) · Periodens redovisade resultat (3 mån) var -16,4 (10,1) MSEK, motsvarande -1,30 (0,80) SEK per aktie. · Substansvärdet sjönk 2,6% till 48,20 SEK per aktie. · Börskursen (B) gick ned 4,4% till 43,00 SEK per aktie. · Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX sjönk 2,5 respektive 3,5% (exkl utdelningar). · Substansvärdet den 11/6 var 49 SEK och börskursen 43 SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00210/wkr0001.pdf Hela rapporten


wkr0001.pdf wkr0001.pdf