Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån). Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39.1) En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) ¤ Substansvärdet föll 5,1%, till 59,70 SEK per aktie. ¤ Börskursen (B) föll 3,2%, till 60,50 SEK per aktie. ¤ Jämförelseindex CSX steg 4,8%. ¤ Substansvärdet den 19/3 var 62,40 SEK och börskursen 63,00 SEK. ¤ Substansvärdepremien var på balansdagen 1,4%. ¤ Periodens redovisade resultat (3 mån) var -41,0 (-88,4) MSEK, motsvarande -3,20 (-6,90) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: Axfood, Micronic, Ljungberg-Gruppen och Hexagon Negativa: LGP Telecom, Boss Media, Readsoft och Beijer Alma Större förändringar i aktieportföljen Köpt: LGP Telecom, Hexagon, Beijer Alma och Telelogic Sålt: NIBE Industrier, Axfood, LjungbergGruppen och Wedins 1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i delårsrapporten baseras på de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i årsredovisningen 2000/2001. Detta innebär att aktieinnehaven upptas till marknadsvärden och att innehavens samlade värdeförändring under aktuella perioder ingår i "Resultat från värdepapper" och "Eget kapital". En redovisning baserad på marknadsvärden ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet. Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte är tillämplig i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på aktieportföljen, som enligt IAS - till skillnad mot ÅRL - alltid grundas på marknadsvärden. Svolder och bolagets revisorer bedömer att information baserad på IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet. I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. "Den aktuella rapportperioden" avser perioden 1 december 2001-28 februari 2002. Värden för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod. Under den aktuella rapportperioden har aktiemarknaderna åter kommit att präglas av liknande faktorer som under merparten av år 2000 och 2001. Aktier i tillväxtbolag inom TIME-sektorn - Telekom, IT, Media och Underhållning - har noterat kraftiga kursfall. Samtidigt har aktier i förhållandevis stabila branscher - särskilt Läkemedel, Finans och Konsumentvaror utvecklats väl. Under tremånadersperioden har dessutom, trots den svaga industrikonjunkturen, aktier i just industribolag stigit kraftigt. Under tremånadersperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD sjunkit 3,6 procent. Flertalet börser har haft en negativ utveckling. Amerikanska teknikbörsen Nasdaq föll exempelvis 10,5 procent och Affärsvärldens generalindex tappade 3,8 procent. Det svenska småbolagsindexet CSX, vilket vanligen följer Nasdaq, uppvisade däremot goda 4,8 procent och överträffade därmed påtagligt de stora bolagens kursutveckling. På senare tid har allt fler konjunktursignaler pekat på en vändning av världskonjunkturen. Utvecklingen följer väl Svolders framtidsbedömning som den presenterades i årsredovisningen (oktober 2001). Konsumenters och företags förtroende är stigande, även om det inom industrin sker från låga nivåer. Lageravvecklingen har förbytts i något förstärkta orderstockar, penningmarknadsräntorna är attraktiva och analytikerna i Sveriges omvärld börjar i allt större utsträckning att justera upp sina vinstprognoser i stället för att som hittills göra det motsatta. De positiva effekterna på svenska företagsvinster skall dock inte överskattas för 2002, även om jämförelsetalen successivt blir allt mer attraktiva. Stigande börskurser är normalt en av de mest betydelsefulla indikatorerna på framtida konjunkturförbättringar. Den uppgång som noterades under föregående tremånadersperiod borde, enligt Svolders förmenande, ha fortsatt under den aktuella rapportperioden - inte åter förbytts i nedgång. Säkert har tilltron till aktiemarknadernas och företagens funktionssätt skadats av aktuella finansskandaler och tveksam redovisning i vår omvärld. Sådan misstro blir knappast permanent när konjunkturförbättringen väl leder till höjda företagsvinster. TOTALAVKASTNING I PROCENT1) 3 mån 6 mån 12 mån rullande 1/12 2001- 1/9 2001- 1/3 2001- 28/2 2002 28/2 2002 28/2 2002 Aktiekurs (B) -3,2% -10,5% -11,1% Substansvärde -5,1% 2,2% -11,9% CSX 4,8% 15,3% -7,9% 1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX). Aktiekursutveckling Svolders B-aktie föll med 3,2 procent under den aktuella rapportperioden. Carnegie Small Cap Index (CSX) steg under motsvarande tidsperiod 4,8 procent. Portfölj- och substansvärdeutveckling CSX hade en stark tremånadersperiod. Utvecklingen överträffade exempelvis den samlade svenska börsen med 8,6 procentenheter (Afgx) och det normalt samvarierande amerikanska Nasdaq med mer än 15 procentenheter. Inom CSX noterade ett flertal av de aktier med hög vikt i index en stark kursutveckling. Detta rörde sig om aktier inom sektorerna Industri, Konsumentvaror och IT, sektorer där endast portföljinnehaven i Axfood och Micronic uppvisade motsvarande tillväxt. Svolders substansvärdeutveckling var svag i förhållande till CSX. Substansvärdet sjönk 5,1 procent, vilket utgör en negativ avvikelse relativt jämförelseindex om hela tio procentenheter under tremånadersperioden. Orsaken kan förklaras av ett inte tillfredsställande aktieurval samt en för stor vikt i aktier beroende av telekomindustrin. Branschexponeringen har, förutom den i telekom, däremot varit god under den aktuella rapportperioden. Portföljurvalet har varit dåligt inom branscherna Industri och IT, samt otillfredsställande inom Råvaror och Tjänster. Slutligen var den kraftiga undervikten av aktier inom Hälsovårds- respektive Finansbranschen positiv för utfallet. Utfallet den senaste tremånadersperioden utgör i flertalet fall en spegelbild av föregående tremånadersperiod. Aktier som LGP Telecom, Boss Media, Readsoft, Dimension och Nolato - som tidigare utvecklats starkt - har i stället belastat substansvärdet under den aktuella rapportperioden. Orsakerna till kursfallet i LGP beskrivs nedan. Aktieportföljens IT-bolag, med undantag av Micronic, utvecklades väsentligt sämre än motsvarande delbransch. Detta gällde även portföljens industribolag, här med Hexagon som undantag. Svolders aktieportfölj är ingen indexportfölj utan baseras på de enskilda aktiernas värdering. Ett visst strategiskt fokus på enskilda sektorer utifrån makroekonomiska faktorer kompletterar aktiebedömningen. Portföljens utfall i förhållande till jämförelseindex kan därför komma att kraftigt avvika mellan olika redovisningsperioder. Portföljens värdeutveckling under den aktuella rapportperioden är trots detta inte tillfredsställande. Inledningen av mars månad visar däremot på ett väsentligt bättre utfall. Svolders likvida medel, inklusive aktiehandelns oreglerade likvider, utgjorde på balansdagen 61,1 MSEK. Detta motsvarar en likviditetsandel om 8,0 procent av substansvärdet. Aktier köptes för 73 MSEK och såldes för 120 MSEK under den aktuella rapportperioden. SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (3 mån)1) MSEK SEK/aktie Axfood 15,1 1,20 Micronic 5,2 0,40 LjungbergGruppen 3,5 0,30 Hexagon 3,1 0,20 Summa fyra största 26,8 2,10 Övriga aktier -14,6 -1,10 LGP Telecom -26,2 -2,10 Boss Media -5,7 -0,40 Readsoft -5,2 -0,40 Beijer Alma -5,1 -0,40 Dimension -4,5 -0,30 Semcon -3,9 -0,30 Summa sex minsta -50,6 -4,00 Aktier totalt -38,4 -3,00 Övrigt -2,7 -0,20 Värdeförändring -41,0 -3,20 1) Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-11-30, 804,9 MSEK eller 62,90 SEK/aktie. Periodens mest negativa kursutveckling noterar LGP Telecom. I samband med en riktad nyemission i bolaget under december månad framfördes uppfattningar från bolagets ledning att de såg förbättringar för sin verksamhet inom telekom. Tidigare under hösten hade vidare meddelats att investeringsbehovet i rådande marknadsläge var lågt. LGP har under hösten 2001 investerat i mark och byggrätter för ett planerat huvudkontor. Det kan ifrågasättas om teknikbolag på detta sätt skall binda kapital. Det kan dessutom ifrågasättas om informationen varit tillräckling kring effekterna på resultat och kassaflöde. Den emission som gjordes under december var uppenbart en konsekvens av krav om återbetalning av lån från banker. Aktiemarknadens svar på bokslutskommunikén blev ett kraftigt kursfall. LGP har en stark kundrelation till framför allt Nokia och väl anpassade produkter för GSM-system och kommande 3G-nät. De kostnadsanpassningar som bolaget genomfört under 2001 gör det successivt lättare för bolaget att återkomma till historiska marginaler och resultat förutsatt en återhämtning för marknaden för mobiltelekomsystem. Aktiemarknadens tidigare höga förtroende för bolaget, dess ledning och styrelse har drabbats av det senaste halvårets tvetydiga information. Aktien var en av Svolders bästa bidragsgivare till substansvärdet under föregående delårsperiod. Den omvända situationen under den nu aktuella rapportperioden belastade istället Svolders substansvärde med hela 26,2 MSEK (2,00 SEK per Svolderaktie). Även Readsoft har genomfört en riktad nyemission under hösten 2001 och därefter presenterat ett helårsresultat som inte nådde aktiemarknadens och Svolders förväntningar. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara för datafångst via två produktfamiljer som bidrar till rationalisering av fakturerings- och annan dokumenthantering. Produkterna har bred geografisk spridning och Readsoft tillhör marknadsledarna sett i ett globalt perspektiv. Anpassningen till det försämrade marknadsläget skedde senare än önskvärt, även om de besparingar som verkställts under hösten 2001 gör att kostnadsnivåerna därefter kraftigt har reducerats. Under 2001 har dessutom den egna försäljningsorganisationen kompletterats med försäljning via de ledande leverantörerna av affärssystem. Förutsättningarna att åter kunna redovisa tillväxt och vinst förbättras därmed under innevarande år. Aktien har belastat substansvärdet under den aktuella rapportperioden med 5,2 MSEK (0,40 SEK per Svolderaktie). Micronic Laser Systems beskrevs i delårsrapport 1 mot bakgrund av de betydande tilläggsförvärv som Svolder gjorde under föregående tremånadersperiod. Aktiens kurstillväxt från i höstas har fortsatt, då ett gott sista kvartal 2001 kunde presenteras i bolagets bokslutskommuniké. Aktien har därmed haft en god absolut värdeutveckling under såväl gynnsamt som ogynnsamt börsklimat för tillväxtaktier. Substansvärdebidraget under den aktuella rapportperioden var 5,2 MSEK, motsvarande 0,40 SEK per Svolderaktie. Portföljförändringar Industrikonglomeratet Hexagon har genom ett antal företagsaffärer under 2001 fått en tydligare struktur. En betydande industrigrupp i USA inom mätteknik har förvärvats och antenntillverkaren Moteco har sålts. Fortfarande framstår gruppens verksamheter som splittrade, men prognostiserbarheten förefaller att ha ökat. Detta förstärktes genom en stark bokslutskommuniké som visade på lägre känslighet relativt den svenska industrikonjunkturen än tidigare. Timingmässigt har Svolders aktieköp varit framgångsrikt. Beijer Alma och Nolato har uttömmande beskrivits i tidigare rapporter. De problem som de båda koncernerna har utifrån sin exponering mot telekomsektorn förefaller att minska, i varje fall vad gäller Nolato som tidigt drabbades av branschförsvagningen. Presenterade bokslutskommunikéer för 2001 har inte i någon avgörande grad avvikit från Svolders förväntningar. Ett bolag som påtagligt förändrat sin omvärldssyn under senare tid är Telelogic. Även om efterfrågan under inledningen av 2002 är svag, har marknadsklimatet i Europa och USA stabiliserats och bolaget förväntar sig att marknaden åter kommer att kunna påvisa en positiv utveckling. Volymutveckling är centralt för lönsamheten, då rörelsemarginalerna är mycket höga. Verksamheten omfattar verktyg som effektiviserar utvecklingen av mjukvara inom framför allt kommunikationsindustrin. Telelogic har en marknadsledande position, global kundbas och kommersiellt etablerade produkter. Genom nyemissionen under sensommaren 2001 är den finansiella situationen dessutom stabiliserad. Då verksamheten nu likaså bedöms som stabilare än för sex månader sedan, har Svolder utöver ovan nämnda aktieförvärv, dessutom konverterat ett konvertibelt förlagslån till 515533 aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf