KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 22 november 2011. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2010/2011. Som avstämningsdag beslutades fredagen den 25 november 2011, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg onsdagen den 30 november 2011.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010/2011 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Mats Andersson, Lena Apler, Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall. Årsstämman valde Caroline Sundewall till styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första mötet). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2012. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2011/2012, avseende perioden 1 september - 30 november, kommer att offentliggöras den 13 december 2011.

Stockholm den 22 november 2011

Styrelsen


wkr0005.pdf wkr0005.pdf