SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014

1 september 2013 – 31 augusti 2014

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 297,0 (270,2) MSEK, motsvarande 23,20 (21,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 29,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 34,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 27,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,6%.
– Utdelningsförslag 2,25 (2,10) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Unibet
-Negativ: Oriflame

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Platzer, SSAB och New Wave Group
-Minskat: HiQ, Nolato och JM

Substansvärdet den 19 september 2014 var 100 SEK per aktie och aktiekursen 95,75 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2014.

Citat från VD:s kommentar i bokslutskommunikén: "…en väldigt god absolut värdeutveckling för såväl Svolder som CSRX under en tioårsperiod"


Hela rapporten Hela rapporten