Bokslutskommuniké tolv mÅnader

bokslutskommunikÉ tolv mÅnader 1 september 1999-31 augusti 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. * Substansvärdet steg 47,6%, inklusive utdelning, till 210,20 SEK per aktie. * Börskursen steg 41,7%, inklusive utdelning, till 170 SEK. * Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tolvmånadersperiod 63,8%1). * Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 19%. * Substansvärdet den 15/9 var 210 SEK per aktie och börskursen 185 SEK. * Verksamhetsårets resultat var 432,5 (37,7) MSEK, motsvarande 67,60 (5,90) SEK per aktie. * Utdelningsförslag: 11,00 (8,50) SEK per aktie. * Fondemission 1:1. * MatsOla Palm föreslås till ny styrelseordförande. 1) Se sid 2 för kommentar kring CSX uppbyggnad. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: Frontec, Karo Bio, Adcore (fd Info Highway), Enlight Interactive och Provobis Negativa: TurnIT, Haldex och IFS Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, Gunnebo och Frontec Sålt: Adcore (fd Info Highway), PartnerTech, Karo Bio, Zeteco och Provobis RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING 12 mån 12 mån 12 mån 1/9 1999-31/8 1/9 1998-31/8 1997-31/8 2000 19991/9 1998 MSEK SEK/aktie MSEK SEK/akt MSEK SEK/akt ie ie Mottagen 30,5 4,80 30,4 4,80 23,7 3,70 utdelning m m Förvaltningskos-9,6 -1,50 -12,8 -2,00 -18,6 -2,90 tnad Realiserat 411,5 64,30 20,1 3,10 139,3 21,80 resultat aktier Redovisat 432,4 67,60 37,7 5,90 144,4 22,60 resultat Orealiserat -35,7 -5,60 -12,1 -1,90 -122,8 -19,20 resultat Lämnad 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50 utdelning Substansvärdefö451,1 70,50 80,0 12,50 76,0 11,90 rändring Substansvärde (UB) 1345,1 210,20 948,4 148,20 922,8 144,20 Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser verksamhetsåret 1999/2000 samt en del som belyser den senaste tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2000 (nedan "period 4") Året som gått Efter sommaren 1999, som kännetecknades av små börsrörelser, inleddes en kraftfull börsuppgång under slutet av oktober. Denna fortsatte till i början av mars 2000, för att därefter falla tillbaka något. Uppgången var särskilt kraftig för teknologiaktier, vilka samtidigt förlorade mest i vårens kursnedgångar. Sett över Svolders verksamhetsår, dvs från 1 september 1999 till och med 31 augusti 2000 var kurstillväxten betydande. Affärsvärldens generalindex ökade med nästan 53 procent och världsindex, mätt i SEK, steg drygt 26 procent. De stora anglosaxiska börserna hade den minst gynnsamma utvecklingen - engelska FTSE 100 steg 5 procent och amerikanska Dow Jones industriindex knappt 7 procent. De teknologitunga börserna hade ett mycket gott år - amerikanska Nasdaq steg exempelvis 53 procent. Valutarörelserna under tolvmånadersperioden var likaså kraftiga. Den svenska kronan försvagades 14 procent relativt den amerikanska dollarn och nästan 32 procent mot japanska yen. Utvecklingen relativt de europeiska valutorna var mer modesta, +4 procent för brittiska pund och -3 procent för Euron. Insatsvaror från Nordamerika och Asien ökade därmed avsevärt i pris medan en viss konkurrenskraftsförsvagning inträffat relativt producenter i de flesta kontinentaleuropeiska länder. Trots de kraftiga prisuppgångar som inträffat för flertalet råvaror, inte minst olja, har några betydande inflationstendenser ännu inte synts i flertalet länder, då produktivitetsförbättringar kompenserat prishöjningarna. Världens centralbanker har höjt sina styrräntor under verksamhetsåret i syfte att motverka ekonomisk överhettning. Även obligationsräntorna har följt penningmarknadsräntorna uppåt under året, dock med ett troligt trendbrott under slutet av perioden. Detta är tydligast i USA. Hittils förefaller centralbankernas åtstramningar ha uppnått önskat resultat, vilket borde vara positivt för den framtida kursutvecklingen på aktiemarknaderna. Till skillnad mot föregående verksamhetsår överträffade de svenska småbolagen kursmässigt de stora bolagen. Svolders jämförelseindex CSX steg nästan 62 procent, exklusive utdelning beräknad till drygt 2 procent. Kursrörelserna var emellanåt mycket kraftiga, i synnerhet bland olika typer av tillväxtaktier. Substansvärdetillväxt Svolders substansvärdetillväxt var, inklusive betald utdelning, endast 48 procent. Den svaga relativa värdeutvecklingen förklaras delvis av kurstillväxten för aktier som under november och december inte längre borde klassats som småbolagsaktier. Dessutom innehöll aktieportföljen under sommaren fel tillväxtaktier samt hade en undervikt av fastighets- och byggbolag. Av den tilltagande förvärvsaktiviteten bland mindre bolag kunde Svolder dessutom endast dra nytta av Scandic Hotels bud på Provobis. SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTABIDRAGSGIVARE 1999/2000 (realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde 99-08- 31; 948,4 MSEK eller 148,20 SEK/aktie) MSEK SEK/aktie Frontec 80,9 12,60 Adcore (fd Info Highway) 64,5 10,10 PartnerTech 47,9 7,50 Karo Bio 41,3 6,50 Enlight Interactive 27,0 4,20 Provobis 26,0 4,10 LGP Telecom (fd Arkivator) 25,9 4,00 Gunnebo 25,3 4,00 Summa åtta största 338,9 53,00 Övriga aktier 141,1 22,00 IFS -11,4 -1,80 Haldex -10,3 -1,60 Summa två minsta -21,7 -3,40 Aktier totalt 458,3 71,60 Övrigt -7,1 -1,10 Värdetillväxt före utdelning 451,2 70,50 Den goda absoluta värdetillväxten förklaras i första hand av IT- konsultföretagen Frontec och Adcore (fd Information Highway), kontraktstillverkaren PartnerTech samt det medicinska forskningsbolaget Karo Bio. Placeringen i det onoterade media- och utbildningsföretaget Enlight Interactive (fd Levande Böcker), som gjordes sommaren 1996, avyttrades under hösten med mycket god vinst. Aktieinnehaven i IFS och TurnIT förvärvades under vår och sommar och kom därför att belasta substansvärdet. De betydande innehaven i verkstadskoncernerna Haldex och ProfilGruppen tillhör likaså de aktier som kraftigast belastat substansvärdet. Aktieportföljen I takt med det ökande inslaget av tillväxtbolag inom småbolagssegmentet har dessa aktier fått ett större genomslag i Svolders portfölj. Vid verksamhetsårets början var exempelvis andelen IT aktier endast 10 procent och vid dess utgång nästan 23 procent. Ökningen beror på såväl värdestegring som aktieköp. På motsvarande sätt minskade andelen aktier i verkstadsbolag med 11 procentenheter till 26 procent. Aktieportföljen är på balansdagen fortsatt överviktad mot Verkstad och Handel, samtidigt som den är underviktad mot i första hand den heterogena gruppen Övrigt. NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie1) TurnIT 356 000 81,3 228,30 Munksjö 855 800 54,7 63,90 SwitchCore 400 000 49,3 130,40 Gunnebo 610 000 47,3 86,00 Frontec 628 000 44,2 84,40 1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma aktieslag. Kommentarer kring flertalet köp och försäljningar har löpande gjorts i Svolders delårsrapporter. Transaktionerna kommer åter att utförligt beskrivas i kommande årsredovisning. NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie 1) Adcore 2 900 000 125,4 40,80 PartnerTech 595 000 80,5 134,10 Karo Bio 189 600 57,8 276,80 Zeteco 262 000 56,1 194,80 Provobis Hotel 1750 000 54,9 30,70 1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma aktieslag. Aktiekursen Svolders aktiekurs (B) steg under tolvmånadersperioden, inklusive betald utdelning, med knappt 42 procent. Den sk substansvärderabatten ökade därmed till 19 procentenheter på balansdagen. Utdelning I enlighet med bolagets utdelningspolicy - minst fem procent av bolagets utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna - föreslår styrelsen en höjning av aktieutdelningen till 11,00 SEK per aktie (8,50). Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående substansvärde och en direktavkastning om 6,5 procent utifrån balansdagens börskurs. Omstämpling av A-aktier Under verksamhetsåret ansökte aktieägare till 187612 A-aktier om att stämpla om dessa till B-aktier, varefter Svolders 6400000 aktier att vara fördelade på 952388 A-aktier och 5447612 B-aktier. Fondemission I syfte att underlätta för privatpersoner att omsätta Svolder aktier i hela börsposter kommer styrelsen till årets bolagsstämma att föreslå en fondemission 1:1, varvid aktiekapital och antalet aktier kommer att fördubblas. Bolagsstämma Verksamhetsåret 1999/2000 års bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 15 november 2000 i Stockholm. Kallelse kommer att utsändas separat till aktieägarna före den 15 oktober. Årsredovisning distribueras i månadsskiftet oktober/november. Ny styrelseordförande Svolders styrelseordförande Johan Rapp har meddelat de största aktieägarna att han önskar lämna sitt styrelseuppdrag. Ägare representerande 40 procent av aktiekapital och 67 procent av rösterna kommer utifrån denna önskan att på den kommande bolagsstämman föreslå MatsOla Palm som ny styrelsemedlem med avsikt att tillträda posten som ny ordförande. MatsOla Palm är 59 år och bosatt i Askim utanför Göteborg. Han har under sin yrkesverksamma tid arbetat på ledande befattningar inom IBM, Volvo och Electrolux. Återköp av egna aktier Svolders styrelse anser att aktieutdelning är den bästa formen av kapitalöverföring till bolagets aktieägare. Genom en konsekvent utdelningspolitik har bolaget, om styrelsens förslag till utdelning för 1999/2000 godkänns av bolagsstämman, hittills under sin drygt sjuåriga historia tillfört aktieägarna 325 MSEK (drygt 50 SEK per aktie), dvs något mer än det ursprungliga emissionsbeloppet. Erfarenheterna av de återköpsprogram som genomförts på OM Stockholmsbörsen under det senaste året visar inte på någon entydig positiv effekt för kvarvarande aktieägare i de företag som återköpt aktier. Styrelsen har därför beslutat att inte begära något bemyndigande från årets bolagsstämma till att återköpa aktier i bolaget. Komplettering av affärsinriktning För att anpassa Svolders placeringsinriktning till de affärsmöjligheter som ges via så kallade private placements och noteringar utanför OM Stockholmsbörsen, kommer bolaget framöver att kunna placera maximalt tio procent av substansvärdet i sådana värdepapper. AktieportfÖljen 2000-08-31 Antal Kurs Marknads Andel Summa Bransch Ack. Brutto- - av - värde- aktier (SEK) värde substan substan vikt i förändri exponeri s- s- CSX ng g1) Bransch/aktie (MSEK) värde värde % % % (SEK) % Verkstad 26,0 20,2 14,3 Haldex 772 400 97,00 74,9 5,6 11,70 Nolato 366 050 196,00 71,7 5,3 11,20 Gunnebo 610 000 117,00 71,4 5,3 11,20 Nibe 425 000 125,00 53,1 3,9 8,30 KMT 268 900 116,50 31,3 2,3 4,90 Finnveden 275 000 94,00 25,9 1,9 4,00 ProfilGruppen 500 000 42,50 21,3 1,6 3,30 Skog 3,7 1,0 -0,6 Munksjö 855 800 58,50 50,1 3,7 7,80 Handel 11,8 4,3 2,0 Axfood (fd 680 100 64,50 43,9 3,3 6,90 Hemköp) Beijer 610 000 71,00 43,3 3,2 6,80 Electronics G&L Beijer 610 000 55,00 33,6 2,5 5,20 Wedins 605 000 40,70 24,6 1,8 3,80 JC 295 200 44,00 13,0 1,0 2,00 Fastigheter & 10,8 9,9 4,3 Bygg JM 388 000 181,00 70,2 5,2 11,00 LjungbergGrupp 284 100 140,00 39,8 3,0 6,20 en NCC 465 600 75,00 34,9 2,6 5,50 Övrigt 13,3 31,6 10,3 SwitchCore 400 000 114,50 45,8 3,4 7,20 Lindab 437 000 103,00 45,0 3,3 7,00 Graphium 2) 318 400 115,00 36,2 2,7 5,70 Utfors 150 000 210,00 31,5 2,3 4,90 Affärsstratege 552 200 36,50 20,2 1,5 3,10 rna IT 22,7 22,9 17,0 Frontec 1503 000 106,00 159,3 11,8 24,90 TurnIT 356 000 205,50 73,2 5,4 11,40 IFS 200 000 144,00 28,8 2,1 4,50 Mind 1077 000 24,40 26,3 2,0 4,10 AcadeMedia 218 450 83,00 18,1 1,3 2,80 Investmentbola 2,9 10,1 1,1 g & Banker Geveko 162 100 159,50 25,9 1,9 4,00 Atle 100 000 128,00 12,8 1,0 2,00 Aktieinnehav 20,6 1,5 1,5 - 0 3,20 under 1% (3 st) Likvida medel 98,5 7,3 7,3 0,3 15,40 mm Totalt 1345,1 100,0 100,0 100,0 48,6 210,20 Värdeförändrin 47,6 g efter förvaltningsko stnader 1) Marknadsvärde per Svolderaktie. 2) Köpoptioner har utfärdats till verkställande direktören i Graphium (11500 aktier). Erhållen premium, totalt 58 kSEK har skuldförts. Det totala lösenpriset plus erhållen premium uppgår till 0,9 MSEK. I tabellen kan exempelvis utläsas följande information. Svolders största innehav är Frontec med ett marknadsvärde på 159,3 MSEK, motsvarande 11,8% av substansvärdet. Frontec är ett IT-bolag som tillsammans med övriga företag inom branschen svarar för 22,7% av Svolders substansvärde. Motsvarande värde för IT-bolag i CSX är 22,9%. Portföljen är sålunda normalviktad mot IT-bolag jämfört med CSX. Av Svolders substansvärdetillväxt from den 1 september 1999 svarade IT-aktierna för 17,0 procentenheter. DELÅRSRAPPORT period 4 1 juni-31 augusti 2000 Marknad Under period 4, dvs tiden 1 juni-31 augusti stabiliserades kursutvecklingen på flertalet internationella börser och kurserna började åter att stiga. Detta har särskilt kunnat noteras i USA, där sänkta obligationsräntor återskapat förtroendet för bla finans-, läkemedel- och tillväxtaktier. Den teknikinriktade Nasdaqbörsen steg hela 24 procent och det storbolagsdominerade Dow Jones nästan 7 procent. I Europa, vars ekonomiska utveckling släpar efter USAs, finns fortfarande vissa inflationsimpulser och förväntningar om höjda styrräntor från centralbankerna. Kursutvecklingen för de europeiska börserna var under perioden blygsammare, om än svagt positiv. Världsindex, mätt i svenska kronor, steg 7,8 procent under perioden. SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 1 juni-31augusti 2000 (3mån)1) 1) realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde 2000-05-31 409,5 MSEK eller 220,20 SEK/aktie MSEK SEK/aktie Gunnebo 9,4 1,50 JM 8,6 1,30 TurnIT 4,9 0,80 LjungbergGruppen 4,8 0,70 Summa fyra största 27,7 4,30 Övriga aktier -18,4 -2,90 KMT -5,2 -0,80 IFS -5,9 -0,90 Beijer Electronics -7,9 -1,20 AcadeMedia -10,2 -1,60 Nolato -20,3 -3,20 Frontec -23,1 -3,60 Summa sex minsta -72,6 -11,30 Aktier totalt -63,4 -9,90 Övrigt -1,1 -0,20 Värdetillväxt före -64,4 -10,10 utdelning Den svenska aktiemarknadsutvecklingen var svag, dock med en återhämtning under slutet av perioden. Affärsvärldens generalindex sjönk 2,2 procent, till skillnad mot småbolagsindex som steg 2,4 procent. Förtroendet för den amerikanska ekonomin är fortsatt stort och avspeglas i en ytterligare fem procentig förstärkning av dollarn relativt kronan. Förstärkningen för japanska yen (+18 procent) har varit ännu större, medan förhållandet mellan krona och Euro varit i det närmaste oförändrat under perioden. Substansvärde och kursutveckling Svolders substansvärde under period 4 sjönk med 4,6 procent och överträffades av jämförelseindex CSX med hela sju procentenheter. Orsaken till den svaga utvecklingen står att finna i en för tidig uppviktning av teknikorienterade aktier, val av fel aktier inom dessa sektorer samt avsaknaden av aktiebud på de olika innehaven. Två tidigare kursvinnare - Frontec och Nolato - har exempelvis belastat substansvärdet med drygt 43 MSEK, motsvarande 6,80 SEK per Svolderaktie. TOTALAVKASTNING I PROCENT 3 mån 12 mån 1) 1/6 2000- 1/9 1999- 31/8 2000 31/8 2000 Aktiekurs (B) 2,7 41,7 Substansvärde -4,6 47,6 CSX 2,4 63,8 1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX). Kursen för bolagets B-aktier överträffade marginellt värdeutvecklingen för CSX under period 4. Den sk substansvärderabatten sjönk därmed under perioden, och var på balansdagen 19 procent. NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie 1) Gunnebo 210 000 20,4 104,30 NCC 239 800 18,0 75,20 Nolato 90 000 13,7 184,10 Atle 100 000 12,7 127,30 Mind 577 000 12,1 20,90 1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma aktieslag. Aktieportföljen Gunnebo är idag en ledande europeisk tillverkare av säkerhetsutrustning. Under de senaste två åren har koncernen deltagit i ett flertal strukturaffärer, och verksamheten har därigenom renodlats och expanderat. Effekterna har varit positiva och resultatutvecklingen har därmed positivt överraskat aktiemarknaden. Svolder förvärvade aktier i Gunnebo vid två tillfällen under perioden, senast i samband med att investmentbolaget Bure avvecklade sitt huvudägande. Aktien bidrog med nästan 10 MSEK till substansvärdet under period 4. Börskursen för den nyligen introducerade internetkonsulten Mind utvecklades, i likhet med för de ledande internetkonsulterna, mycket svagt under sommaren. Detta förstärktes av en varning om extra nedskrivningar av kundfordringar hos e-handelsföretag i nära anslutning till introduktionen. Mind är mycket lägre värderat än konkurrenter som Adcore, Icon och Framfab. I takt med att aktiemarknaden åter börjat intressera sig för de senare, förväntas även att intresset för Mind förbättras. Aktien belastade substansvärdet med 4,8 MSEK. NCC aktien utvecklades svagt under våren efter en betydande extrautdelning och den första kvartalsrapporten för året. En successivt förbättrad byggmarknad, ökat behov av infrastrukturinvesteringar samt en stark kursutveckling hos den ledande konkurrenten Skanska borde även påverkat NCC aktien positivt. Aktiemarknaden fokuserade i stället på inledande förluster för trafiken på Arlandabanan - A-train och nedskrivningen av delar av fastighetsbeståndet. Den nyligen publicerade sexmånadersrapporten visar att föregående kvartal var onormalt svagt, och att även NCC utvecklas i takt med de gynnsamma marknadsbetingelserna. Aktien lämnade ett positivt bidrag om 1,1 MSEK under perioden. Aktiekursen i Nolato föll kraftigt i samband med presentationen av sexmånadersrapporten. De leveranssvårigheter som flera av de ledande mobiltelefontillverkarna för närvarande har, och förväntas att ha under resten av året, har snabbt förändrat Nolatos positiva kommentarer för det kommande andra halvåret. Svolder bedömer dock att bolagets mycket starka marknadsposition däremot inte har försämrats, och att bolaget i takt med att komponentbristen hos de stora tillverkarna försvinner, åter kommer att kunna uppvisa stark tillväxt under god lönsamhet. Efter några mindre försäljningar under sommaren ökade Svolder åter aktieinnehavet i Nolato mot bakgrund av den lägre börskursen. NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån) Aktie Antal MSEK SEK/aktie 1) Provobis 1 790 000 55,5 31,00 PartnerTech 271 500 38,2 140,80 Pandox 389 800 30,5 78,10 Haldex 150 000 13,7 91,60 Karo Bio 30 000 10,1 336,40 1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma aktieslag. Svolder accepterade kontantdelen i Scandic Hotels uppköpserbjudande till Provobis aktieägare. Aktieinnehavet i PartnerTech avyttrades successivt under året. Verksamheten har de senaste två åren, under den nya företagsledningen och den delvis förändrade styrelsen, utvecklats mot en allt mer komplett kontraktstillverkare. I detta innefattas även egna konstruktörer. Kursutvecklingen har följt de allt bättre rapporterade siffrorna. Svolder bedömer dock att aktien i dagsläget är fullvärderad. PartnerTechs konkurrenter är väsentligt större och har därmed lättare att tillmötesgå de krävande globala teknikföretagen. Årets substansvärdebidrag ökade något under perioden och blev för verksamhetsåret hela 48 MSEK. Pandox har successivt förbättrat sina ekonomiska nyckeltal, och har kursmässigt haft en acceptabel utveckling. Även detta år har ett väsentligt substansvärdebidrag erhållits (8,5 MSEK). Utifrån jämförelser med traditionella fastighetsbolag är Pandox avkastningstal attraktiva. Till följd av den allt högre andelen omsättningsrelaterade hyresintäkter kommer dock resultatutvecklingen att framöver vara mindre stabil. I ett läge med tilltagande konkurrens på hotellmarknaden och nuvarande sannolika konjunkturtopp, kommer det dock att vara svårt att bibehålla bolagets vinstökningstakt. Aktien lämnade portföljen också av koncentrationsskäl för bygg- och fastighetsbolagen JM, LjungbergGruppen och NCC. Utifrån en önskan att reducera andelen verkstadsaktier i aktieportföljen, samt de tilltagande negativa kommentarerna kring utvecklingen på den amerikanska fordonsmarknaden, minskades aktieinnehavet i Haldex något under period 4. Fordonskomponentkoncernens goda marknadspositioner och allmänt sett höga teknikinnehåll i flertalet produktområden gör dock aktien, vid nuvarande värdering, naturlig i portföljen. Under perioden har aktien, till skillnad från verksamhetsårets svaga utveckling, lämnat ett positivt värdebidrag. Kvarvarande aktier i Karo Bio såldes under perioden. Aktien blev med ett bidrag om 41 MSEK, motsvarande 6,50 SEK per Svolder aktie, en av årets största bidragsgivare till substansvärdet. Stockholm den 21 september 2000 SVOLDER AB (publ) Styrelsen resultatrÄkning 12 mån 12 mån 1/9 1/9 1998- 1999- (MSEK) 31/8 31/8 1999 2000 Förvaltningsverksamhet Utdelningsintäkter 28,1 28,7 Administrationskostnader -9,6 -12,8 Realisationsresultat från värdepapper 411,5 20,5 Rörelseresultat 430,0 36,5 Resultat ifrån finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,5 1,3 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Resultat efter finansiella poster 432,5 37,7 Skatt - - Periodens resultat 432,5 37,7 BalansrÄkning (MSEK) 31/8 31/8 1999 2000 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0,7 0,6 Finansiella anläggningstillgångar Värdepappersinnehav 1141,1 839,8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 2,2 1,1 Kassa och bank 115,4 36,1 Summa tillgångar 1259,4 877,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 320,0 320,0 Fritt eget kapital 919,6 541,5 Summa Eget Kapital 1239,6 861,5 Skulder Kortfristiga skulder 19,8 16,1 Summa skulder och eget kapital 1259,4 877,6 NYCKELTAL 12 mån 12 mån 1/9 1/9 1998- 1999- 31/8 31/8 1999 2000 Vinst per aktie, SEK 67,60 5,90 Substansvärde, SEK 210,20 148,20 Under perioden lämnad utdelning, SEK 8,50 8,50 Likviditet, % 7,2 2,7 Soliditet, % 98 99 Belopp per aktie är genomgående i delårsrapporten avrundade till hela tiotal öre. kassaflÖdesanalys 12 mån 12 mån 1/9 1/9 1998- 1999- (MSEK) 31/8 31/8 1999 2000 Den löpande verksamheten Utdelningar 28,1 28,7 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,4 Förvaltningskostnader -9,6 -12,8 Rörelseresultat 18,7 16,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -3,2 1,3 Erhållen ränta/betald ränta, netto 1,4 2,2 Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 16,9 19,9 Förändringar av rörelsekapitalet Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -0,2 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,8 20,0 Investeringsverksamheten Köp av värdepapper -904,8 -537,4 Försäljning av värdepapper 1022,0 576,5 Investeringar i maskiner & inventarier 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 117,0 39,1 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -54,4 -54,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54,4 -54,4 Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 79,3 4,6 Likvida medel vid periodens början 36,1 31,5 Likvida medel vid periodens slut 115,4 36,1 SVOLDER AB (publ) Birger Jarlsgatan 13 ¤ Box 70431 ¤ 10725 Stockholm Telefon 08-4403770 ¤ Fax 08-4403778 www.svolder.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf