VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2010

Svolders valberedning kommer till årsstämman den 17 november 2010 att lämna följande förslag till punkterna 10-12 på föredragningslistan, presenterad i kallelse den 18 oktober 2010. Valberedningens fullständiga förslag kommer, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, att finnas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före årsstämman samt på hemsidan www.svolder.se (http://www.svolder.se/).

Punkt 10 Arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter utgår med 750 000 kr (-20 000 kr), varav 250 000 kr (+30 000 kr) till ordföranden och 125 000 kr (+15 000 kr) till vardera övrig ledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt överenskommen räkning.

Punkt 11 Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 st (-1) ledamöter.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall samt att nyvälja Mats Andersson och Lena Apler. Till ny styrelseordförande föreslås Caroline Sundewall.

Mats Andersson är VD för Fjärde AP-fonden och Lena Apler är VD för Collector AB.

Karin Kronstam har avböjt omval och Peter Norman har nyligen lämnat styrelsen till följd av utnämningen till statsråd i Finansdepartementet.

SVOLDERS VALBEREDNING

Christroffer Lundström, ordförande i Valberedningen, 031-771 37 50
Karin Kronstam, styrelsens ordförande och ledamot av Valberedningen, 070-517 72 04


wkr0005.pdf wkr0005.pdf