KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA 2017

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 16 november 2017. Stämman hölls på IVA:s Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,25 SEK per aktie för räkenskapsåret 2016/2017. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 20 november 2017, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 23 november 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016/2017 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg och Johan Qviberg samt nyvälja Anna-Maria Lundström Törnblom. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2017/2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2018. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Beslut om uppdelning av aktier – s.k. split
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket förväntas ske i mitten av december 2017 och kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Det fullständiga förslaget presenterades i kallelsen samt finns tillgängligt på Svolders webbplats.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen. 

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2017/2018, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 13 december 2017.

Stockholm den 16 november 2017

Styrelsen


Release Release