BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

1 september 2008 – 31 augusti 2009

- Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK, motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie. - Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för utdelning, till 58,70 SEK per aktie. - Aktiekursen (B) minskade 3,3%, justerat för utdelning, till 53,75 SEK per aktie. - Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX minskade 2,6 respektive ökade 3,9%. - Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,4%. - Substansvärdet den 18 september var 63 SEK per aktie och aktiekursen 56,25 SEK. - Utdelningsförslag 3,00 (4,00) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån) Positiva: AAK (AarhusKarlshamn) och Beijer Alma Negativa: Saab, Trelleborg och Beijer Electronics Större förändringar i aktieportföljen (12 mån) Ökat: B&B Tools, AAK (AarhusKarlshamn) och Elekta Minskat: Acando, Axis och Saab Årsstämman hålls den 19 november 2009 i Stockholm.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf