Kommuniké från Svolders årsstämma 2023

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 16 november 2023. Stämman hölls på IVA: Konferenscenter i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. De fullständiga förslagen finns tillgängliga på Svolders webbplats. VD’s anförande vid årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Svolders webbplats.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 1,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2022/2023. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 20 november 2023, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 23 november 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2022/2023 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja samtliga styrelseledamöter; Fredrik Carlsson, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg, Magnus Malm, Clas-Göran Lyrhem och Lisa Åbom. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2023/2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedning ska utses i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022/2023
Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier.


Kommuniké från Svolders årsstämma 2023 Kommuniké från Svolders årsstämma 2023