Svolder har avyttrat samtliga aktier i Serneke Group AB

Svolder AB (publ) har accepterat det av Doxa AB (publ) offentliga uppköpserbjudande av samtliga utestående aktier B-aktier i Serneke Group AB (publ).

Doxa har i ett pressmeddelande den 5 juni 2023 meddelat att de fullföljer det rekommenderade uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB. Därmed kommer Svolder erhålla sex nyemitterade aktier i Doxa för varje aktie i Serneke, vilket innebär att Svolders innehav i Doxa kommer att uppgå till 9 960 000 aktier.

Svolders totala aktieinnehav Serneke Group AB innan försäljningen uppgick till 1 660 000 B-aktier, motsvarande 5,8 procent av aktiekapitalet och av röstetalet i bolaget. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat samtliga aktier i Serneke Group AB Svolder har avyttrat samtliga aktier i Serneke Group AB