KOMPLETTERANDE KALLELSE

Aktieägarna i Svolder AB (publ) har tidigare kallats till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 november 2005 kl. 16.00 på Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett senast kl. 16.00. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 19 oktober 2005 samt finns tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.se). Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes för en mandattid om fyra år två ordinarie revisorer med två suppleanter. Suppleanterna Bernhard Öhrn och Fredrik Westin har beroende på pensionering respektive ändrade arbetsuppgifter meddelat att man önskar avgå i förtid i samband med den nu kommande ordinarie bolagsstämman. Nomineringskommittén har med anledning härav föreslagit nyval av auktoriserade revisorerna Joakim Thilstedt och Björn Flink till revisorssuppleanter för resterande del av mandattiden. Aktieägare som representerar 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat sig stödja förslaget. Dagordningen på bolagsstämman skall till följd härav ändras och ha följande lydelse: Ärenden På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämman öppnas; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av förslaget till dagordning; 5. Val av två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §13 i bolagsordningen; 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av bolagsstämman; 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 13. Beslut om valberedning; 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission; 15. Val av revisorssuppleanter; 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen; 17. Stämman avslutas. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken söndagen den 13 november 2005 (på grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast fredagen den 11 november 2005), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 18 november 2005 under adress Svolder AB, Box 70431, 10725 Stockholm. Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde/-n skall detta anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 11 november 2005 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. I övrigt hänvisas till tidigare kallelse. Stockholm i oktober STYRELSEN


wkr0007.pdf wkr0007.pdf