SVOLDER: FLAGGNINGSMEDDELANDE ELOS MEDTECH AB

Svolder AB (publ) har den 25 april 2018 förvärvat 26 666 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 924 259 B-aktier. Detta motsvarar 11,5 procent av aktiekapitalet och 5,1 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release