Omstämpling av aktier i Serneke Group AB förändrar Svolders andel av rösterna

Serneke Group AB (publ) har den 30 november 2022 meddelat att bolagets samtliga aktier av aktieslag A har stämplats om till aktieslag B.

Svolders aktieinnehav uppgår per den 30 november 2022 till 1 777 608 aktier av serie B. Detta motsvarar 6,2 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i Serneke Group AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Omstämpling av aktier i Serneke Group AB förändrar Svolders andel av rösterna Omstämpling av aktier i Serneke Group AB förändrar Svolders andel av rösterna