Om Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

SAA

 

  • Överordnat mål är att med en fullt investerad aktieportfölj skapa en positiv avkastning som långsiktigt överstiger Carnegie Small Cap Return Index.
  • Investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
  • Utdelningspolicy: ”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader.”
  • Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

 

Krav på portföljbolag

Kvalitet – Primärt bolag med noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB
Storlek – Huvudsakligen noterade bolag med börsvärden understigande 15 000 MSEK
Karaktär – Etablerade affärsmodeller
Finansiellt – Utdelningskapacitet och utdelningsvilja

Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm.
Svolder bildades i juni 1993.