Om Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

SAA

 

  • Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Return Index (CSRX).
  • Investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
  • Utdelningspolicy: ”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader.”
  • Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

 

Centrala krav på portföljbolag

Kvalitet – Noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB
Storlek – Noterade bolag med börsvärden understigande 15 000 MSEK
Karaktär – Etablerade affärsmodeller
Finansiellt – Utdelningskapacitet och utdelningsvilja

Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm.
Svolder bildades i juni 1993.